Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5177
Title: НАПРЯМКИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ
Other Titles: НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ
DIRECTIONS OF VOCATIONAL GUIDANCE WORK IN THE EMPLOYMENT SERVICE
Authors: Ларіна, Е. Р.
Ларина, Э. Р.
Larina, E.
Keywords: профорієнтаційна робота
служба зайнятості
ринок праці
магістерські роботи
профориентационная работа
служба занятости
рынок труда
магистерские работы
career guidance work
employment service
labor market
master's work
Issue Date: 20-Nov-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Ларіна Е. Р. Напрямки профорієнтаційної роботи в службі занятості / Е. Р. Ларіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 116.
Abstract: У статті розглянуто оптимізацію профорієнтаційної роботи, щоб створююти такі передумови розвитку професійної орієнтації: спрямованість системи професійної орієнтації населення, зокрема молоді, яка навчається, на поточні та перспективні потреби ринку праці; посилення зв᾽язків між підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами щодо проведення профорієнтації; проведення системної профорієнтації учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів на вибір професій, затребуваних на ринку праці України; модернізація форм роботи з різними категоріями населення, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій у професійній орієнтації. Основними суб᾽єктами впливу профорієнтаційної роботи є: інваліди, учасники АТО, учнівська молодь та їх батьки, випускники професійно-технічних та закладів вищої освіти. В статье рассмотрена оптимизация профориентационной работы для создания таких предпосылок развития профессиональной ориентации: направленность системы профессиональной ориентации населения, в частности молодежи, которая учится на текущие и перспективные потребности рынка труда; усиление связей между предприятиями, учреждениями, организациями и учебными заведениями по проведению профориентации; проведение системной профориентации учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных заведений на выбор профессий, востребованных на рынке труда Украины; модернизация форм работы с различными категориями населения, применения современных информационно-коммуникационных и дистанционных технологий в профессиональной ориентации. Основными субъектами влияния профориентационной работы являются: инвалиды, участники АТО, учащаяся молодежь и их родители, выпускники профессионально-технических и высших учебных заведений. The article considers the optimization of vocational guidance work to create such prerequisites for the development of vocational guidance: focusing the system of vocational guidance of the population, in particular young people who study on current and future needs of the labor market; strengthening ties between enterprises, institutions, organizations and educational institutions to conduct vocational guidance; conducting systematic vocational guidance for students of graduating classes of general educational institutions to choose professions in demand on the labor market. The main subjects of influence of vocational guidance work are: disabled people, ATO participants, students and their parents, graduates of vocational and higher education institutions.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5177
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ларіна Е.Р. НАПРЯМКИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ.pdf572.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.