НАПРЯМКИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто оптимізацію профорієнтаційної роботи, щоб створююти такі передумови розвитку професійної орієнтації: спрямованість системи професійної орієнтації населення, зокрема молоді, яка навчається, на поточні та перспективні потреби ринку праці; посилення зв᾽язків між підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами щодо проведення профорієнтації; проведення системної профорієнтації учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів на вибір професій, затребуваних на ринку праці України; модернізація форм роботи з різними категоріями населення, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій у професійній орієнтації. Основними суб᾽єктами впливу профорієнтаційної роботи є: інваліди, учасники АТО, учнівська молодь та їх батьки, випускники професійно-технічних та закладів вищої освіти. В статье рассмотрена оптимизация профориентационной работы для создания таких предпосылок развития профессиональной ориентации: направленность системы профессиональной ориентации населения, в частности молодежи, которая учится на текущие и перспективные потребности рынка труда; усиление связей между предприятиями, учреждениями, организациями и учебными заведениями по проведению профориентации; проведение системной профориентации учащихся выпускных классов общеобразовательных учебных заведений на выбор профессий, востребованных на рынке труда Украины; модернизация форм работы с различными категориями населения, применения современных информационно-коммуникационных и дистанционных технологий в профессиональной ориентации. Основными субъектами влияния профориентационной работы являются: инвалиды, участники АТО, учащаяся молодежь и их родители, выпускники профессионально-технических и высших учебных заведений. The article considers the optimization of vocational guidance work to create such prerequisites for the development of vocational guidance: focusing the system of vocational guidance of the population, in particular young people who study on current and future needs of the labor market; strengthening ties between enterprises, institutions, organizations and educational institutions to conduct vocational guidance; conducting systematic vocational guidance for students of graduating classes of general educational institutions to choose professions in demand on the labor market. The main subjects of influence of vocational guidance work are: disabled people, ATO participants, students and their parents, graduates of vocational and higher education institutions.
Опис
Ключові слова
профорієнтаційна робота, служба зайнятості, ринок праці, магістерські роботи, профориентационная работа, служба занятости, рынок труда, магистерские работы, career guidance work, employment service, labor market, master's work
Цитування
Ларіна Е. Р. Напрямки профорієнтаційної роботи в службі занятості / Е. Р. Ларіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 116.