АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРОФІЛАКТИКИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ПІДЛІТКАМИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто профілактику вживання наркотичних речовин підлітками у закладах загальної середньої освіти. Аналіз нормативно-правових документів і наукової літератури дозволив визначити, що протягом останніх п᾽яти років в Україні здійснюється системна робота щодо профілактики вживання наркотичних речовин підлітками й молоддю. Аналіз практики здійснення профілактики вживання наркотичних речовин у закладах загальної середньої освіти дозволив визначити суб᾽єктів соціально-педагогічної діяльності: психологічна служба закладу освіти, лікар-педіатр, медична сестра закладу освіти, класні керівники, шкільний офіцер поліції, батьки, органи учнівського самоврядування (шкільна служба порозуміння), представники сектору ювенальної превенції, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім᾽ї, дітей та молоді, закладів охорони здоров᾽я тощо. В статье рассмотрена профилактика употребления наркотических веществ подростками в учреждениях общего среднего образования. Анализ нормативно-правовых документов и научной литературы позволил определить, что в течение последних пяти лет в Украине осуществляется системная работа по профилактике употребления наркотических веществ подростками и молодежью. Анализ практики осуществления профилактики употребления наркотических веществ в учреждениях общего среднего образования позволил определить субъектов социально-педагогической деятельности: психологическая служба учебного заведения, врач-педиатр, медицинская сестра учреждения образования, классные руководители, школьный офицер полиции, родители, органы ученического самоуправления (школьная служба согласия), представители сектора ювенальной превенции, службы по делам детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, учреждений здравоохранения и тому подобное. The article considers the problems of drug prevention by adolescents in general secondary education. The analysis of normative-legal documents and scientific literature allowed to determine that during the last five years in Ukraine systematic work has been carried out on prevention of drug use by adolescents and young people. Analysis of the practice of drug prevention in general secondary education institutions allowed to identify the subjects of socio-pedagogical activities: psychological service of the educational institution, pediatrician, nurse of the educational institution, class teachers, school police officer, parents, student government (school Understanding Service), representatives of the juvenile prevention sector, children's services, centers of social services for families, children and youth, health care facilities, etc.
Опис
Ключові слова
наркотики, підлітки, загальна середня освіта, студентські роботи, наркотики, подростки, общее среднее образование, студенческие работы, drugs, teenagers, secondary education, student works
Цитування
Павлюченко С. Ю. Аналіз досвіду профілактики вживання наркотичних речовин підлітками у закладах загальної середньої освіти / С. Ю. Павлюченко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 81–83.