Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5159
Title: Інновації в управлінні закладами освіти : теорія та практика
Other Titles: Инновации в управлении учебными заведениями : теория и практика
Innovations in the management of educational institutions : theory and practice
Keywords: інноваційна діяльність
управління закладами освіти
якість освіти
инновационная деятельность
качество образования
управление учебными заведениями
innovative activity
management of educational institutions
quality of education
Issue Date: 11-Nov-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ;видавництво "Мітра"
Citation: Інновації в управлінні закладами освіти : теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків, 11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 93 с.
Abstract: Збірник підготовлено за матеріалами науково-практичної студентської конференції, що висвітлюють науково-теоретичні, організаційно-методичні підходи, моделі, механізми забезпечення якості освіти й управління нею. Видання стане в пригоді керівникам і науково-педагогічним (педагогічним) працівникам системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої, вищої освіти, у тому числі післядипломної, перепідготовки кадрів, дозволить їм упорядкувати й оптимізувати управлінську діяльність упроцесі роботи. Сборник подготовлен по материалам научно-практической студенческой конференции, освещающие научно-теоретические, организационно-методические подходы, модели, механизмы обеспечения качества образования и управления ею. Издание пригодится руководителям и научно-педагогическим (педагогическим) работникам системы дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального перед высшими, высшего образования, в том числе последипломного, переподготовки кадров, позволит им упорядочить и оптимизировать управленческую деятельность в процессе работы. The collection was prepared on the basis of the materials of the scientific and practical student conference, highlighting the scientific and theoretical, organizational and methodological approaches, models, mechanisms for ensuring the quality of education and its management. The publication will be useful for managers and scientific and pedagogical (pedagogical) employees of the system of preschool, general secondary, extracurricular, professional before higher education, higher education, including postgraduate, retraining of personnel, will allow them to streamline and optimize management activities in the process of work.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5159
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій молодих вчених та студентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інновації в управлінні закладами освіти.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.