РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто девіантну поведінку як систему дій і вчинків людей, соціальних груп, що суперечать соціальним нормам або визнаним у суспільстві шаблонам і стандартам поведінки. Всі ці поняття дуже близькі, вони мають соціально-психологічний зміст і характеризують цю категорію підлітків з позиції соціальної норми, а точніше, невідповідності їй. Найбільш характерними виявами поведінки таких дітей є: агресивність, конфлікти з учителями, батьками, ровесниками, бродяжництво, вживання алкоголю і наркотиків, правопорушення. Перспективним і важливим напрямом соціальної роботи і соціальної педагогіки з подолання девіантної поведінки підлітків є соціальна профілактика, організація і здійснення якої потребує комплексного підходу. Соціальна реклама є ефективним інструментом інформативного та профілактичного впливу на поведінку підлітка, на формування його моральних цінностей та позитивних норм поведінки для запобігання, нейтралізації й локалізації соціальних проблем у молодіжному середовищі. В статье рассмотрено девиантное поведение как систему действий и поступков людей, социальных групп, противоречащие социальным нормам или признанным в обществе шаблонам и стандартам поведения. Все эти понятия очень близки, они имеют социально-психологический смысл и характеризует эту категорию подростков с позиции социальной нормы, а точнее, несоответствия ей. Наиболее характерными проявлениями поведения таких детей являются: агрессивность, конфликты с учителями, родителями, сверстниками, бродяжничество, употребление алкоголя и наркотиков, правонарушения. Перспективным и важным направлением социальной работы и социальной педагогики по преодолению девиантного поведения подростков является социальная профилактика, организация и осуществление которой требует комплексного подхода. Социальная реклама является эффективным инструментом информативного и профилактического воздействия на поведение подростка, на формирование его нравственных ценностей и положительных норм поведения для предотвращения, нейтрализации и локализации социальных проблем в молодежной среде. The article considers deviant behavior as a system of actions and deeds of people, social groups, contrary to social norms or socially recognized patterns and standards of behavior. All these concepts are very close, they have a socio-psychological meaning and characterize this category of adolescents from the standpoint of the social norm, or rather, inconsistency with it. The most characteristic manifestations behaviors of such children are: aggression, conflicts with teachers, parents, peers, vagrancy, alcohol and drug use, delinquency. A promising and important area of ​​social work and social pedagogy to overcome the deviant behavior of adolescents is social prevention, the organization and implementation of which requires a comprehensive approach. Social advertising is an effective tool for informative and preventive influence on the behavior of adolescents, the formation of their moral values ​​and positive norms of behavior to prevent, neutralize and localize social problems in the youth environment.
Опис
Ключові слова
соціальна реклама, девіантна поведінка, підлітки, социальная реклама, девиантное поведение, подростки, social advertising, deviant behavior, teenagers
Цитування
Єсіна Н. О. Роль соціальної реклами у профілактиці девіантної поведінки підлітків / Н. О. Єсіна, О. О. Стрельнікова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 8–10.