Концепт любові у віршах Сюй Чжімо

Ескіз недоступний
Дата
2021-03-19
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Підводячи підсумок, можна сказати, що Сюй Чжімо дуже волелюбна і мрійлива людина. Він підкреслює власні почуття за допомогою епітетів, порівнянь, метафор, зокрема багато в чому посилаючись на природу і вимови слів, які звучать м'яко, що становить специфічну рису творчості. Він здатний чіпляти найтонші струни душі тільки за допомогою природи і її звуків. Адже коли читач потрапляє в світ і бачення поета, то уся розповідь починає відчуватися по-іншому. Це і є головною особливістю Сюй Чжімо. Подводя итог, можно сказать, что Сюй Чжимо очень свободолюбивый и мечтательный человек. Он подчеркивает собственные чувства с помощью эпитетов, сравнений, метафор, в частности во многом ссылаясь на природу и произношения слов, которые звучат мягко, что является специфической чертой творчества. Он способен цеплять тончайшие струны души только с помощью природы и ее звуков. Ведь когда читатель попадает в мир и видение поэта, то весь рассказ начинает ощущаться по-другому. Это и является главной особенностью Сюй Чжимо. Summing up, we can say that Xu Zhimo is a very freedom-loving and dreamy person. He emphasizes his own feelings with the help of epithets, comparisons, metaphors, in particular, largely referring to the nature and pronunciation of words that sound soft, which is a specific feature of creativity. He is able to cling to the finest strings of the soul only with the help of nature and its sounds. After all, when the reader enters the world and the vision of the poet, the whole story begins to feel differently. This is the main feature of Xu Zhimo.
Опис
Ключові слова
мовна картина світу, концепт любові, вірші, Сюй Чжімо, студентські роботи, языковая картина мира, концепт любви, стихи, Сюй Чжимо, студенческие работы, linguistic picture of the world, love concept, lyrics, Xu Zhimo, student work
Бібліографічний опис
Долженко А. О. Концепт любові у віршах Сюй Чжімо / А. О. Долженко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 58–60.