Концепт як базова категорія лінгвокультурології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дослідження лінгвокультурного концепту, яке сприяє оптимізації і поглибленню розуміння лінгвокультурних концептів у мовленнєвій комунікації в цілому. Перспективою подальшого дослідження є вивчення вербалізації лінгвокультурного концепту у медійних текстах, що є актуальним, бо медійні тексти є відображенням світогляду нації у різних сферах життя. В статье рассмотрено исследование лингвокультурного концепта, которое способствует оптимизации и углубленному пониманию лингвокультурных концептов в речевой коммуникации в целом. Перспективой дальнейшего исследования является изучение вербализации лингвокультурного концепта в медийных текстах, что является актуальным, так как медийные тексты являются отражением мировоззрения нации в разных сферах жизни. The article deals with the study of linguocultural concept, which contributes to optimization and deeper understanding of linguocultural concepts in speech communication in general. The prospect of further research is the study of verbalization of linguocultural concept in media texts, which is relevant, as media texts are a reflection of the worldview of the nation in different spheres of life.
Опис
Ключові слова
лінгвокультурологія, концепт, магістерські роботи, лингвокультурология, концепт, магистерские работы, linguoculturology, concept, master's works
Цитування
Бур’ян Г. Концепт як базова категорія лінгвокультурології / Г. Бур’ян // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 17–18.