Удосконалення інноваційного розвитку аграрного підприємництва в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
Аграрна галузь останнім часом стала чи не єдиною складовою національної економіки, що у непростих обставинах продовжує демонструвати стабільне нарощування виробництва й експорту і може бути локомотивом економічного зростання в Україні. Щоб аграрний сектор найповніше міг реалізувати власний потенціал, постійно зміцнював конкурентні позиції на внутрішньому та світовому ринках сільськогосподарської продукції, необхідно пришвидшити його перехід на інноваційну модель функціонування і розвитку. Аграрная отрасль в последнее время стала чуть ли не единственной составляющей национальной экономики, в сложных обстоятельствах продолжает демонстрировать стабильное наращивание производства и экспорта и может быть локомотивом экономического роста в Украине. Чтобы аграрный сектор наиболее полно мог реализовать свой потенциал, постоянно укреплял конкурентные позиции на внутреннем и мировом рынках сельскохозяйственной продукции, необходимо ускорить его переход на инновационную модель функционирования и развития.The agrarian industry has recently become almost the only component of the national economy, in difficult circumstances, it continues to demonstrate a stable increase in production and exports and can be a locomotive of economic growth in Ukraine. In order for the agricultural sector to fully realize its potential, it constantly strengthens its competitive position in the domestic and world markets agricultural products, it is necessary to accelerate its transition to an innovative model of functioning and development.
Опис
Ключові слова
інноваційний розвиток, аграрне підприємництво, кооперація, студентські роботи, инновационное развитие, аграрное предпринимательство, кооперация, студенческие работы, innovative development, agricultural entrepreneurship, cooperation, master's works
Цитування
Репецька Ю. О. Удосконалення інноваційного розвитку аграрного підприємництва в Україні / Ю. О. Репецька // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 32–35.