Historical and pedagogical aspects as a subject of content analysis of popular science publication

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Center of Innovative Researches OÜ (Tallinn, Estonia)
Анотація
The purpose of the article is to identify the frequency and nature of the coverage of pedagogical problems in the publications of the journal «Science and Society» with demonstration of powerful epistemological potential of automated content analysis. The research methodology is based on a set of general scientific methods – system-structural, diachronic, statistical, problem-chronological. The study followed the principles of historicism, objectivity and multifactorialism. Revealed the basic stages of this method and its purpose. Investigated the pedagogical problems and its various aspects (popularization of scientific knowledge; organization of educational process in high school; self-education of adults; pedagogical education of parents; propaganda of state ideology and communist education; training and upbringing of children of preschool and school age), which was found on the pages of the magazine for years: 1973, 1983, 1987, 1990, 1991. An array of text information from the magazine «Science and Society» is being processed using automated text coding techniques through key tokens. The results of the study are presented as diagrams. The Janis coefficient and validity are calculated using formulas. In the analysis takes into account the historical context as meta-knowledge, which allows to expand the perception of research results. The most popular topics in the journal «Science and Society» were discovered and uncovered in 1973, 1983, 1987, 1990, 1991. The results of the study demonstrate an analytical approach to pedagogical issues and can be used to share pedagogical experience and in the organization of non-formal education, in particular of adults. Метою статті є виявлення частоти та характеру висвітлення педагогічних проблем у публікаціях журналу «Наука та суспільство» з демонстрацією потужного гносеологічного потенціалу автоматизованого конент-аналізу. Методологія дослідження базується на сукупності загальнонаукових методів: системно-структурних, діахронічних, статистичних, проблемно-хронологічних, на принципах історизму, об’єктивності та багатофакторності. Розкрито основні етапи цього методу та його призначення. Досліджено різні аспекти педагогічних проблем (популяризація наукових знань; організація навчально-виховного процесу в середній школі; самоосвіта дорослих; педагогічна освіта батьків; пропаганда державної ідеології та комуністичної освіти; навчання та виховання дітей дошкільних та шкільних закладів), що висвітлювались на сторінках журналу за роки: 1973, 1983, 1987, 1990, 1991. Масив текстової інформації з журналу «Наука і суспільство» оброблявся за допомогою автоматизованих методів кодування тексту за допомогою ключових лексем. Результати дослідження представлені у вигляді діаграм. Коефіцієнт Яніса та обґрунтованість обчислюються за формулами. При аналізі враховується історичний контекст як метазнання, що дозволяє розширити сприйняття результатів дослідження. Найпопулярніші теми в журналі «Наука і суспільство» були виявлені та розкриті в 1973, 1983, 1987, 1990, 1991 рр. Результати дослідження демонструють аналітичний підхід до педагогічних питань і можуть бути використані для обміну педагогічним досвідом та в організації неформальної освіти, зокрема дорослих. Целью статьи является выявление частоты и характера освещения педагогических проблем в публикациях журнала «Наука и общество» с демонстрацией мощного гносеологического потенциала автоматизированного конент-анализа. Методология исследования базируется на совокупности общенаучных методов: системно-структурных, диахронических, статистических, проблемно-хронологический, принципах историзма, объективности и многофакторности. Раскрыты основные этапы этого метода и его назначение. Исследованы различные аспекты педагогических проблем (популяризация научных знаний, организация учебно-воспитательного процесса в средней школе; самообразование взрослых, педагогическое образование родителей; пропаганда государственной идеологии и коммунистической образования, обучение и воспитание детей дошкольных и школьных учреждений), что освещались на страницах журнала за года: 1973, 1983, 1987, 1990, 1991. Массив текстовой информации из журнала «Наука и общество» обрабатывался с помощью автоматизированных методов кодирования текста с помощью ключевых лексем. Результаты исследования представлены в виде диаграмм. Коэффициент Яниса и обоснованность вычисляются по формулам. При анализе учитывается исторический контекст как метазнания, позволяет расширить восприятие результатов исследования. Самые популярные темы в журнале «Наука и общество» были обнаружены и раскрыты в 1973, 1983, 1987, 1990, 1991 гг. Результаты исследования показывают аналитический подход к педагогическим вопросам и могут быть использованы для обмена педагогическим опытом и в организации неформального образования, в том числе взрослых.
Опис
Ключові слова
content analysis, automated content analysis, pedagogical issues, popular science publication, «Science and Society», «Knowledge» society, Ukraine, контент-аналіз, автоматизований контент-аналіз, педагогічні питання, науково-популярне видання, «Наука та суспільство», товариство «Знання», Україна, контент-анализ, автоматизированный контент-анализ, педагогические вопросы, научно-популярное издание, «Наука и общество», общество «Знание», Украина
Цитування
Zelenska L. Historical and pedagogical aspects as a subject of content analysis of popular science publication / L. Zelenska, T. Bondar O. Bondar // Pedagogy and education manegement review. – 2020. – Іs. 2. – Р. 17–26.