Фразеологізми з ономастичним компонентом в сучасній англійській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто фразеологізми з ономастичним компонентом – це є власні назви у складі фразеологічних одиниць, які максимально втілюють культурно – історичний досвід нації та відіграють важливу роль у накопиченні й передачі культурної інформації. Сукупність власних назв у мові становить її ономастичний простір. Онімія певної мови є відображенням культури суспільства. В статье рассмотрены фразеологизмы с ономастическим компонентом – это имена в составе фразеологических единиц, которые максимально воплощают культурно – исторический опыт нации и играют важную роль в накоплении и передаче культурной информации. Совокупность имен в языке составляет ее ономастический пространство. Онимия определенного языка является отражением культуры общества. The article deals with the phraseological units with onomastic component - these are the names within the phraseological units, which maximally embody the cultural and historical experience of the nation and play an important role in the accumulation and transmission of cultural information. The totality of names in a language constitutes its onomastic space. The onomancy of a particular language is a reflection of the culture of the society.
Опис
Ключові слова
англійська мова, фразеологізми, ономастичний компонент, власні назви, магістерські роботи, английский язык, фразеологизмы, ономастический компонент, имена собственные, магистерские работы, еnglish, phraseology, onomastic component, own names, master's work
Цитування
В’юнник О. Фразеологізми з ономастичним компонентом в сучасній англійській мові / О. В’юнник// Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 20–21.