Міфологема у літературознавстві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто поняття міфологем у літературознавстві, аналізується використання терміна “міфологема” у літературознавстві, досліджується його смислове співвідношення. Міфологема у літературознавстві слугує для формування нових понятійно-образних композицій, виступає як ціннісна форма культурної пам’яті та складник культурного діалогу. В статье рассматрено понятие мифологем в литературоведении, анализируется использование термина "мифологема" в литературоведении, исследуется его смысловое соотношение. Мифологема в литературоведении служит для формирования новых переносно-образных композиций, выступает как ценностная форма культурной памяти и составляющая культурного диалога. The article considers the concept of mythologists in literary criticism, analyzes the use of the term "mythologeme" in literary criticism, explores its semantic relationship. Mythologism in literary studies serves to form new conceptual and figurative compositions, acts as a value form of cultural memory and a component of cultural dialogue.
Опис
Ключові слова
літературознавство, міфопоетика, міфологеми, архетип, магістерські роботи, литературоведение, мифопоэтика, мифологемы, архетип, магистерские работы, literary studies, mythopoetics, mythologemes, archetype, master's work
Цитування
Абу Шарк Амжад Ібрагім М. Міфологема у літературознавстві / М. Абу Шарк Амжад Ібрагім // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 8.