Членистоногі у трофоценотичній структурі консорцій мухоловки білошийої в умовах лісових біогеоценозів Північно-Східної України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Досліджено кормовий раціон пташенят і склад нідиколів (мешканців гнізд) мухоловки білошийої (Ficedula albicollis (Temminck, 1815)), завдяки чому проаналізовано аутекологічні особливості птахів та їх специфічну кормову поведінку. Матеріали зібрано у травні – липні 2009–2014 рр. на території Північно-Східної України. Розглянуто функціонування трофоценотичної структури біогеоценозу за участі мухоловки білошийої як гетеротрофного ядра великого автотрофного угрупування. Описано топічні та трофічні зв’язки мухоловки з деревною рослинністю та комахами-фітофагами (листоїди, цикадки, вусачі). У кормовому раціоні пташенят мухоловки переважають представники надкласу Hexapoda (83%): Lepidoptera – 16 родин (24%), Hymenoptera – 12 родин (23%) та Coleoptera – 40 родин (16%). Охарактеризовано трофічні групи членистоногих у консорції мухоловок: фітофаги – 33%, зоофаги – 45%, паразити, кровососи, сапрофаги – 16%, некрофаги – 4%, копрофаги, кератофаги. Проаналізовано фауну членистоногих гнізд мухоловки білошийої. Гнізда птахів як гетеротрофний консорцій – місце існування безхребетних 293 таксонів, які належать до членистоногих (надкласу Hexapoda, класів Arachnida, Malacostraca та надкласу Мyriароda), інколи молюски. У трофоценотичній структурі населення гнізд мухоловки білошийої переважають представники Hexapoda (278 видів), де перше місце посідають зоофаги 127 видів, включаючи паразитів, а також таких гематофагів як Culicidae, Tabanidae, Mallophaga, Hippoboscidae, Aphaniptera. На другому місці фітофаги (78 видів), сапрофаги та детритофаги (48 видів), некрофаги (27 видів). Виявлено постійні ектопаразитичні види мухоловок: Ricinus sp. (Mallophaga), Ornithomyia avicularia L. (Diptera), кровосисні личинки Protocalliphora azurea chrysorrhea Mg. (Diptera), Ceratophyllus sp. (Aphaniptera). Охарактеризованы экологические особенности нидиколов, установлены их консортивные связи. Исследован кормовой рацион птенцов и состав нидиколов (жителей гнезд) мухоловки-белошейки (Ficedula albicollis (Temminck 1815)), благодаря чему проанализированы аутэкологические особенности птиц и их специфическое кормовое поведение. Материалы собраны в мае - июле 2009-2014 гг. на территории Северо-Восточной Украины. Рассмотрено функционирование трофоценотичной структуры биогеоценоза с участием мухоловки-белошейки как гетеротрофного ядра большой автотрофной группировки. Описаны топические и трофические связи мухоловки с древесной растительностью и насекомыми-фитофагами (листоеды, цикадки, усачи). В кормовом рационе птенцов мухоловки преобладают представители сверхкласса Hexapoda (83%): Lepidoptera - 16 семей (24%), Hymenoptera - 12 семей (23%) и Coleoptera - 40 семей (16%) . Охарактеризованы трофические группы членистоногих в консорции мухоловок: фитофаги - 33%, зоофаги - 45%, паразиты, кровососы, сапрофаги - 16%, некрофаги - 4%, копрофаги, кератофаги. Проанализирована фауна членистоногих гнезд мухоловки-белошейки. Гнезда птиц как гетеротрофный консорций - обитание беспозвоночных 293 таксонов, которые относятся к членистоногим (сверхкласса Hexapoda, классов Arachnida, Malacostraca и сверхкласса Мyriароda), иногда моллюски. В трофоценотичной структуре населения гнезд мухоловки-белошейки преобладают представители Hexapoda (278 видов), где первое место занимают зоофаги 127 видов, включая паразитов, а также такие гематофаги, как Culicidae, Tabanidae, Mallophaga, Hippoboscidae Aphaniptera. На втором месте — фитофаги (78 видов), сапрофаги и детритофаги (48 видов), некрофаги (27 видов). Выявлены постоянные эктопаразитические виды мухоловок: Ricinus sp. (Mallophaga), Ornithomyia avicularia L. (Diptera), кровососущие личинки Protocalliphora azurea chrysorrhea Mg. (Diptera), Ceratophyllus sp. (Aphaniptera). Охарактеризованы экологические особенности нидиколов, установлены их консортивные связи. The study is based on taxonomic and quantitative analysis of feed ration of nestlings and structure of nidikolas of collared flycatcher (Ficedula albicollis (Temminck, 1815)). Ecological features and consortium relations of flycatchers and their specific feeding behavior were analyzed. Materials were collected in May – July 2009–2014 on the transformed territories of North-Eastern Ukraine. Functioning of trophic structure of biogeocenosis with the participation of flycatcher as a heterotrophic core of big autotrophic group was studied. Spatial and trophic relations of flycatcher with the woody vegetation and insect-phytophages (leaf beetles, leafhoppers, and barbels) have been described. In the feed ration of flycatcher nestlings the prevalence is given to representatives of Hexapoda (83%), including Lepidoptera (16 families, 24%), Hymenoptera (12 families, 23%) and Coleoptera (40 families, 15%). We characterize trophic groups of arthropods in the consortium of flycatchers: phytophages (33%), zoophages (45%), parasites, bloodsuckers, saprophages (16%), necrophages (4%), copro phages, keratophages. Fauna of arthropods of collared flycatcher nests was analyzed. Nests of birds as a heterotrophic consortium is the habitat of invertebrates with 293 taxons belonging to the Hexapoda, Arachnida, Malacostraca and Myriaroda, sometimes Mollusca. In the trophic structure of the population of flycatcher the representatives of Hexapoda dominate (278 species), where the first place is given to zoophages (127 species, 45%), including parasites (Culicidae, Tabanidae, Mallophaga, Hippoboscidae, Aphaniptera). The second are phytophages (78 species, 28%), the third – decomposers (75 species, 27%), and the last presenting detritivores (48 species, 18%) and necrophages (27 species, 10%). Constant ectoparasitic species of flycatchers are Ricinus sp. (Mallophaga), Ornithomyia avicularia L. (Diptera), Protocalliphora azurea chrysorrhea Mg. (Diptera), Ceratophyllus sp. (Aphaniptera). Ecological features of nidikolas and their consortial relationships have been studied.
Опис
Ключові слова
Ficedula albicollis, членистоногі, консорції, нідиколи, корм, членистоногие, консорции, нидиколы, arthropods, consortium
Цитування
Членистоногі у трофоценотичній структурі консорцій мухоловки білошийої в умовах лісових біогеоценозів Північно-Східної України / А. Б. Чаплигіна, В. Н. Грамма, Д. І. Бондарець, Н. О. Савинська // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Біологія, екологія. – 2015.– Вип. 23 (1). – С. 74–85.