Неформальна освіта для людей з особливими потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
Неформальна освіта дорослих, безперечно, є освітнім трендом XXI століття. Вона є додатком, альтернативою або доповненням до формальної освіти впроцесі навчання людини протягом всього життя. Часто вона запроваджується для того, щоб гарантувати право на доступ до освіти для всіх. Надзвичайно важливим це є для людей з особливими потребами,оскільки не всі вони можуть скористатися своїм правом на освіту та працю через наявність різноманітних бар‘єрів. Неформальное образование взрослых, бесспорно, является образовательным трендом XXI века. Она является приложением, альтернативой или дополнением к формальному образованию в процессе обучения человека в течение всей жизни. Часто она вводится для того, чтобы гарантировать право на доступ к образованию для всех. Очень важным это для людей с особыми потребностями, поскольку не все они могут воспользоваться своим правом на образование и труд из-за наличия различных барьеров. Non-formal adult education is undoubtedly the educational trend of the 21st century. It is an application, alternative or addition to formal education in the process of learning a person throughout his life. It is often introduced to guarantee the right to education for all. This is very important for people with special needs, since not all of them can exercise their right to education and work due to the presence of various barriers.
Опис
Ключові слова
неформальна освіта, освіта дорослих, особливі потреби, неформальное образование, образование взрослых, особые потребности, non-formal education, adult education, special needs
Цитування
Бойчук Ю. Д. Неформальна освіта для людей з особливими потребами / Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 497–502.