Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5079
Title: НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ» В 1947–1975 РОКАХ
Other Titles: НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРЬКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» В 1947-1975 ГОДАХ
DIRECTIONS OF ACTIVITY OF THE KHARKIV DISTRSCT OF THE “KNOWLEDGE” COMPANY IN 1947–1975
Authors: Бондар, Т. В.
Keywords: товариство «Знання»
Харків
пропаганда знань
лекції
архівні дані
аспірантські роботи
общество «Знание»
Харьков
пропаганда знаний
лекции
архивные данные
аспирантские работы
society "Knowledge"
Kharkiv
propaganda of knowledge
lectures
archival data
postgraduate works
Issue Date: 2018
Publisher: Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Citation: Бондар Т. В. Напрями діяльності Харківського відділення товариства «Знання» в 1947–1975 роках / Т. В. Бондар // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молод. учених / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – 2018. – № 21, т. 1. – С. 121–126.
Abstract: У статті досліджуються напрями діяльності Харківського обласного відділення товариства «Знання» в контексті його ролі в забезпеченні безперервної лекційної роботи, системних форм пропаганди знань (цикли лекцій, робота лекторів в університетах, цехах, колгоспах, випуск і підбір друкованих матеріалів для населення тощо) для створення системи безперервної освіти громадян, підвищення культурного, наукового і освітнього рівня та пропаганди тогочасної правлячої партії серед широких верств населення. Товариство «Знання» України з точки зору популяризації знань та просвітництва серед населення може бути прикладом стейкхолдера на сучасному етапі модернізації освітньої галузі в умовах розвитку європейського напрямку. Досвід роботи цього товариства може бути застосований у сучасних умовах, коли для нації першочергового значення набуває освітній і науковий розвиток. Тому дослідження напрямів діяльності товариства «Знання» має важливий аспект також у регіональному розрізі. Саме зараз галузь освіти опинилася в центрі уваги дослідників, які працюють над обґрунтуванням головних засад освіти, вивченням та узагальненням історичного досвіду діяльності науково-просвітницьких організацій для використання позитивних і врахування негативних чинників у процесі реформування системи освіти в Україні відповідно до нового Закону України «Про освіту» (2017) (Закон України «Про освіту»). Цей закон метою освіти вбачає всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору (Закон України «Про освіту»). Відповідно до статті вищезазначеного закону в контексті інформальної освіти набуває значення діяльність та історичний досвід товариства «Знання» та дослідження його в регіональному розрізі. В статье исследуются направления деятельности Харьковского областного отделения общества «Знание» в контексте его роли в обеспечении непрерывной лекционной работы, системных форм пропаганды знаний (циклы лекций, работа лекторов в университетах, цехах, колхозах, выпуск и подбор печатных материалов для населения и т.п.) для создания системы непрерывного образования граждан, повышение культурного, научного и образовательного уровня и пропаганды тогдашней правящей партии среди широких слоев населения. Общество «Знание» Украины с точки зрения популяризации знаний и просвещения среди населения может быть примером стейкхолдеров на современном этапе модернизации образования в условиях развития европейского направления. Опыт работы этого общества может быть применен в современных условиях, когда для нации первостепенное значение приобретает образовательное и научное развитие. Поэтому исследования направлений деятельности общества «Знание» имеет важный аспект также в региональном разрезе. Именно сейчас отрасль образования оказалась в центре внимания исследователей, работающих над обоснованием главных основ образования, изучением и обобщением исторического опыта деятельности научно-просветительских организаций для использования положительных и учета негативных факторов в процессе реформирования системы образования в Украине в соответствии с новым Законом Украины «Об образовании» (2017) (Закон Украины «Об образовании»). Этот закон целью образования видит всестороннее развитие человека как личности и наивысшей ценности общества, его талантов, интеллектуальных, творческих и физических способностей, формирования ценностей и необходимых для успешной самореализации компетенций, воспитание ответственных граждан, способных к сознательному общественному выбору и направления своей деятельности в пользу других людей и общества, обогащение на этой основе интеллектуального, экономического, творческого, культурного потенциала украинского народа, повышение образовательного уровня граждан для обеспечения устойчивого развития Украины и ее европейского выбора (Закон Украины «Об образовании»). В соответствии со статьей вышеупомянутого закона в контексте информального образования приобретает значение деятельность и исторический опыт общества «Знание» и исследования его в региональном разрезе. The article deals with the issues of the activities of Kharkiv regional branch of the “Knowledge” society in the context of its role in providing continuous lecture work, systemic forms of knowledge propaganda (lecture cycles, lectures at universities, workshops, collective farms, publication and selection of printed materials for the population, etc.) to create a system of continuous education of citizens, to increase the cultural, scientific and educational level and to promote the ruling party of the wider population at that time. “Knowledge” society of Ukraine, in terms of popularization of knowledge and education among the population, can be an example of a stakeholder at the present stage of modernization of the educational branch in the conditions of development of the European direction. The experience of this society can be applied in modern conditions, when for the nation the educational and scientific development becomes of paramount importance. Therefore, the study of the activities of the society “Knowledge” has an important aspect, including in the regional context. It is now that the education sector is at the center of attention of researchers working on the substantiation of the main principles of education, studying and generalizing the historical experience of the scientific and educational organizations for the use of positive and taking into account the negative factors in the process of reforming the education system in Ukraine in accordance with the new Law of Ukraine “On Education” (2017).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5079
ISSN: 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.