Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5073
Title: Особливості та шляхи подолання тіньової економіки в Україні
Other Titles: Особенности и пути преодоления теневой экономики в Украине
Features and ways to overcome the shadow economy in Ukraine
Authors: Міжерицький, В. А.
Мижерицкий, В. А.
Mizherytskyi, V.
Keywords: економіка України
тіньова економіка
економічні реформи
конкурентоспроможність
бізнес
корупція
студентські роботи
экономика Украины
теневая экономика
экономические реформы
конкурентоспособность
бизнес
коррупция
студенческие работы
Ukraine economy
shadow economy
economic reforms
competitiveness
business
corruption
student work
Issue Date: 20-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Міжерицький В. А. Особливості та шляхи подолання тіньової економіки в Україні / В. А. Міжерицький // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 36–39.
Abstract: Детінізація економіки України можлива шляхом створення сприятливих умов для легальної економічної діяльності на основі максимального урахування інтересів суб’єктів господарювання, проведення послідовної державної політики, яка б законодавчо гарантувала недоторканність легалізованого капіталу некримінального походження, здійснення цілої низки радикальних політичних, економічних, правових, організаційних та силових заходів національного рівня. Детенизация экономики Украины возможна путем создания благоприятных условий для легальной экономической деятельности на основе максимального учета интересов субъектов хозяйствования, проведение последовательной государственной политики, которая бы законодательно гарантировала неприкосновенность легализованного капитала некриминального происхождения, осуществления целого ряда радикальных политических, экономических, правовых, организационных и силовых мероприятий национального уровня. Deshadowing of Ukraine's economy is possible by creating favorable conditions for legal economic activity on the basis of maximum consideration of the interests of business entities, conducting consistent state policy that would legally guarantee the inviolability of legalized capital of non-criminal origin, the implementation of a number of radical political, economic, legal, organizational and force measures at the national level.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5073
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.