Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5072
Title: Цифрові вміння сучасного вчителя
Other Titles: Цифровые умение современного учителя
The digital skill of the modern teacher
Authors: Веприк, С. А.
Олефіренко, Н. В.
Олефиренко, Н. В.
Veprik, S.
Olefirenko, N.
Keywords: цифрові вміння
вчителя
освітні інновації
новітні технології
цифровые умения
учителя
образовательные инновации
новейшие технологии
digital skills
teachers
educational innovation
the latest technology
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Citation: Веприк С. А. Цифрові вміння сучасного вчителя / С. А. Веприк // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 452–456.
Abstract: В епоху цифрових технологій підвищуються вимоги до вчителя і викладача: у педагога виникає нова роль, і суспільство очікує від нього вмінь змінюватися й адаптуватися до сучасних умов, зокрема використовувати цифрові вміння та навички (грамотність в області інформації і даних, в області комунікації і взаємодії, щодо створення цифрового контенту; щодо безпеки та вирішення проблем). В эпоху цифровых технологий повышаются требования к учителю и преподавателю: у педагога возникает новая роль, и общество ожидает от него умений меняться и адаптироваться к современным условиям, в частности использовать цифровые умения и навыки (грамотность в области информации и данных, в области коммуникации и взаимодействия, по созданию цифрового контента; безопасности и решения проблем). In the age of digital technologies, the requirements for teachers are increasing: the teacher has a new role, and society expects from him the ability to change and adapt to modern conditions, including the use of digital skills (literacy in information and data, communication and interaction, on creating digital content; on security and problem solving).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5072
Appears in Collections:Кафедра інформатикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.