Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/507
Title: РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
Authors: Давидова, М. О.
Keywords: інноваційна діяльність
модель управління
компоненти керування
нововведення
продукт інноваційної діяльності
инновационная деятельность
модель управления
компоненты управления
нововведения
продукт инновационной деятельности
innovation
management model
management components
innovations
product innovation
activities
Issue Date: 8-Apr-2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Давидова М. О. Розвиток інноваційних процесів в управлінні сучасним дошкільним навчальним закладом / М. О. Давидова // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: акуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків,8–9 квіт. 2016 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. П. Танько. – Харків : ХНПУ, 2016. – Ч. 2. – С. 31–38.
Abstract: У статті автором розглянуті особливості дошкільної освіти на сучасному етапі, необхідність вдосконалення процесу управління дошкільним освітнім закладом, відходу від застарілих підходів, пошуку нових засобів, методів, технологій управління та організації інноваційної діяльності в ДНЗ, шляхи та засоби підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю. На сьогоднішній день ключовим питанням модернізації освіти є підвищення її якості, приведення у відповідність із світовими стандартами. Здійснення реформування цієї галузі передбачає застосування інноваційних підходів до керівництва дошкільним закладом освіти, на снові врахування особливостей його функціонування Використання в освітньому процесі інновацій повинно відповідати нагальним потребам і можливостям дитячого садка. В статье автором рассмотрены особенности дошкольного образования на современном этапе, необходимость совершенствования процесса управления дошкольным образовательным учреждением, ухода от устаревших подходов, поиска новых средств, методов, технологий управления и организации инновационной деятельности в ДУЗ, пути и средства повышения эффективности управления инновационной деятельностью. На сегодняшний день ключевым вопросом модернизации образования является повышение его качества, приведение в соответствие с мировыми стандартами. Осуществление реформирования этой отрасли предусматривает применение инновационных подходов к руководству дошкольным учреждением образования, на основе учета особенностей его функционирования Использование в образовательном процессе инноваций должно соответствовать насущным потребностям и возможностям детского сада. In article the author considers peculiarities of preschool education at the present stage, the need to improve process management of preschool educational institution, withdrawal of obsolete approaches, the search for new tools, methods and technologies of management and organization of innovative activity in preschool educational institution,ways and means of improving the efficiency of innovation management. To date, the key issue of modernization of education is improving its quality, alignment with international standards. Implementation of reforms in this sector involves the use of innovative approaches to the management of preschool education, on the basis of peculiarities of its functioning the use in the educational process of innovation must match the urgent needs and possibilities of the kindergarten.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/507
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Давидова М. О.pdf962.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.