УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито тему українських реалій та перспектив сталого розвитку в умовах глобалізації економіки. Зростання інтеграційних процесів у світі і переростання їх у найвищу форму – глобалізаційну – торкається сьогодні майже кожної країни незалежно від того, до якої групи вона належить. Розвинені країни, країни, що розвиваються, та країни з перехідною економікою мають співпрацювати, і ця співпраця має здійснюватись сьогодні саме на шляху сталого розвитку. В статье раскрыта тема украинских реалий и перспектив устойчивого развития в условиях глобализации экономики. Рост интеграционных процессов в мире и перерастания их в высшую форму – глобализационную - касается сегодня почти каждой страны независимо от того, к какой группе она принадлежит. Развитые страны, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой должны сотрудничать, и это сотрудничество должно осуществляться сегодня именно на пути устойчивого развития. The article reveals the topic of Ukrainian realities and prospects of sustainable development in the context of economic globalization. The growth of integration processes in the world and their transformation into the highest form - globalization - affects almost every country today, regardless of which group it belongs to. Developed countries, developing countries and countries with economies in transition must cooperate, and this cooperation must be carried out today on the path of sustainable development.
Опис
Ключові слова
глобалізація, сталий розвиток, національна економіка, світове господарство, студентські роботи, глобализация, устойчивое развитие, национальная экономика, мировое хозяйство, студенческие работы, globalization, sustainable development, national economy, world economy, student work
Цитування
Яблучанська К. М. Українські реалії та перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації економіки / К. М. Яблучанська // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 122–127.