Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5043
Title: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Other Titles: УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
UKRAINIAN REALITIES AND PROSPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE ECONOMY
Authors: Яблучанська, К. М.
Яблучанская, К. Н.
Yabluchanska, K.
Keywords: глобалізація
сталий розвиток
національна економіка
світове господарство
студентські роботи
глобализация
устойчивое развитие
национальная экономика
мировое хозяйство
студенческие работы
globalization
sustainable development
national economy
world economy
student work
Issue Date: 20-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Яблучанська К. М. Українські реалії та перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації економіки / К. М. Яблучанська // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 122–127.
Abstract: В статті розкрито тему українських реалій та перспектив сталого розвитку в умовах глобалізації економіки. Зростання інтеграційних процесів у світі і переростання їх у найвищу форму – глобалізаційну – торкається сьогодні майже кожної країни незалежно від того, до якої групи вона належить. Розвинені країни, країни, що розвиваються, та країни з перехідною економікою мають співпрацювати, і ця співпраця має здійснюватись сьогодні саме на шляху сталого розвитку. В статье раскрыта тема украинских реалий и перспектив устойчивого развития в условиях глобализации экономики. Рост интеграционных процессов в мире и перерастания их в высшую форму – глобализационную - касается сегодня почти каждой страны независимо от того, к какой группе она принадлежит. Развитые страны, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой должны сотрудничать, и это сотрудничество должно осуществляться сегодня именно на пути устойчивого развития. The article reveals the topic of Ukrainian realities and prospects of sustainable development in the context of economic globalization. The growth of integration processes in the world and their transformation into the highest form - globalization - affects almost every country today, regardless of which group it belongs to. Developed countries, developing countries and countries with economies in transition must cooperate, and this cooperation must be carried out today on the path of sustainable development.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5043
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.