ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ ТА ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута тема попиту і пропозиції на грошовому ринку. Банківська система має реагувати на дисбаланси у попиті та пропозиції грошей та регулювати їх відповідно до потреб економіки, особливо через регуляторну діяльність НБУ. Для забезпечення збалансованості грошової маси банківська система в Україні повинна додавати зусиль для підтримки попиту і пропозиції на кредитному (перелив капіталу) і депозитному ринку (перехід заощаджень в інвестиції) як на регіональному, так і на державному рівні. В статье рассмотрена тема спроса и предложения на денежном рынке. Банковская система должна реагировать на дисбалансы в спросе и предложении денег и регулировать их в соответствии с потребностями экономики, особенно через регуляторную деятельность НБУ. Для обеспечения сбалансированности денежной массы банковская система в Украине должна прилагать усилий для поддержания спроса и предложения на кредитном (перелив капитала) и депозитном рынке (переход сбережений в инвестиции) как на региональном, так и на государственном уровне. The article considers the topic of supply and demand in the money market. The banking system must respond to imbalances in the supply and demand of money and regulate them according to the needs of the economy, especially through the regulatory activities of the NBU. To ensure the balance of the money supply, the banking system in Ukraine must make efforts to support supply and demand in the credit (capital inflow) and deposit market (transition of savings to investment) at both the regional and state levels.
Опис
Ключові слова
грошово-кредитна політика, попит, грошовий обіг, фінансова стабільність, пропозиція, банківська система, студентські роботи, денежно-кредитная политика, спрос, денежный оборот, финансовая стабильность, предложение, банковская система, студенческие работы, monetary policy, demand, money turnover, financial stability, offer, banking system, student work
Цитування
Хамашта Т. Г. Попит, пропозиція грошей та чинники удосконалення грошового обігу в Україні / Т. Г. Хамашта // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 106–109.