Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5037
Title: АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ
Other Titles: АНАЛИЗ ПРИЧИН И СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ УКРАИНЦЕВ
ANALYSIS OF CAUSES AND MODERN DIRECTIONS LABOR MIGRATION OF UKRAINIANS
Authors: Деркач, В. В.
Keywords: трудова міграція
культурний обмін
трудове рабство
економічне зростання
магістерські роботи
трудовая миграция
культурный обмен
трудовое рабство
экономический рост
магистерские работы
labor migration
cultural exchange
labor slavery
економічне зростання
master's work
Issue Date: 20-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Деркач В. В. Аналіз причин та сучасних напрямів зовнішньої трудової міграції українців / В. В. Деркач // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 58–61.
Abstract: В статті висвітлено проблему трудової міграції українців. Розвиток процесів глобалізації впливає на ринок робочої сили, що сприяє міжнародній міграції українців. В українських трудових емігрантів з’являється все більше напрямів, способів і причин працевлаштуватись за межами держави. Враховуючи соціально-економічну ситуацію, привабливість України для міграції в порівнянні з іншими країнами, невисока, тому є всі підстави стверджувати, що зовнішня трудова міграція українців буде і в подальшому зростати. В статье освещена проблема трудовой миграции украинцев. Развитие процессов глобализации влияет на рынок рабочей силы, способствует международной миграции украинцев. У украинских трудовых мигрантов появляется все больше направлений, способов и причин трудоустроиться за пределами государства. Учитывая социально-экономическую ситуацию, привлекательность Украины для миграции по сравнению с другими странами, невысокая, поэтому есть все основания утверждать, что внешняя трудовая миграция украинцев будет и в дальнейшем расти. The article highlights the problem of labor migration of Ukrainians. The development of globalization processes affects the labor market, which facilitates the international migration of Ukrainians. Ukrainian labor emigrants have more and more directions, ways and reasons to get a job outside the state. Given the socio-economic situation, Ukraine's attractiveness for migration compared to other countries is low, so there is every reason to believe that the external labor migration of Ukrainians will continue to grow.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5037
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.