Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5017
Title: Організація неперервної освіти вихователів закладів дошкільної освіти як психолого-педагогічна проблема
Other Titles: Организация непрерывного образования воспитателей учреждений дошкольного образования как психолого-педагогическая проблема
The organization of continuing education of educators of preschool education institutions as a psychological and pedagogical problem
Authors: Портян, М. О.
Портян, М. А.
Portyan, M. O.
Keywords: неперервна освіта
вихователі
заклади дошкільної освіти
психолого-педагогічна проблема
непрерывное образование
воспитатели
учреждения дошкольного образования
психолого-педагогическая проблема
continuing education
educators
preschool education institutions
psychological and pedagogical problem
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Citation: Портян М. О. Організація неперервної освіти вихователів закладів дошкільної освіти як психолого-педагогічна проблема / М. О. Портян // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 328–332.
Abstract: Сучасні соціально-економічні зміни ставлять перед фахівцями завдання конкурентоспроможності, ініціативності, готовності до навчання упродовж усього життя. Необхідною складовою такого навчання, що забезпечує саморозвиток, адаптацію до ринкових відносин, розвиток професійної майстерності, є неперервна освіта. Современные социально-экономические изменения ставят перед специалистами задачу конкурентоспособности, инициативности, готовности к обучению в течение всей жизни. Необходимой составляющей такого обучения, обеспечивающей саморазвитие, адаптацию к рыночным отношениям, развитие профессионального мастерства, является непрерывное образование. Modern socio-economic changes pose the task of competitiveness, initiative, readiness for lifelong learning. Continuing education is a necessary component of such training, which provides self-development, adaptation to market relations, development of professional skills.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5017
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.