Відмінності між японським і українським діловим листуванням

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто ділове листування, що являються узагальненою назвою різних за змістом документів для зв'язку і передачі інформації між адресатами в діловій практиці організацій. Діловий стиль є одним знайбільш складних аспектів японської мови в плані його вивчення і практичного застосування. Структура японських листів є дуже незвичною, в них є обов‘язковим використання ввічливих структур та кліше, які не мають дослівного перекладу на українську мову. В статье рассмотрена деловая переписка, являющая обобщенным названием различных по содержанию документов для связи и передачи информации между адресатами в деловой практике организаций. Деловой стиль является одним из наиболее сложных аспектов японского языка в плане его изучения и практического применения. Структура японских писем очень необычная, в ней обязательное использование вежливых структур и клише, которые не имеют дословного перевода на украинский язык. This article deals with business correspondence, which is a generic name for various types of documents for communication and transfer of information between recipients in the business practice of organisations. Business style is one of the most difficult aspects of Japanese language in terms of learning and practical application. The structure of Japanese letters is very unusual, with the obligatory use of polite structures and clichés that have no literal translation into Ukrainian.
Опис
Ключові слова
ділове листування, японська мова, українська мова, магістерські роботи, деловая переписка, японский язык, украинский язык, магистерские работы, business correspondence, Japanese language, Ukrainian language, master works
Цитування
Юрченко М. Е. Відмінності між японським і українським діловим листуванням / М. Е. Юрченко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 39–40.