Стилістично-емоційна забарвленість гендерно маркованих фразеологізмів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута фразеологія китайської мови, яка характеризується великою кількістю семантичних значень і функціональних особливостей. Тому фразеологізми широко використовуються як важливий засіб мовної виразності у китайській мові. Перспективами дослідження є аналіз емоційного забарвлення китайських гендерно маркованих фразеологізмів, зокрема розрізнення емоційно-оцінного значення – позитивного чи негативного. В статье рассмотрена фразеология китайского языка, которая характеризуется большим количеством семантических значений и функциональных особенностей. Поэтому фразеологизмы широко используются как важное средство речевой выразительности в китайском языке. Перспективами исследования является анализ эмоциональной окраски китайских гендерно маркированных фразеологизмов, в частности различия эмоционально-оценочного значения – положительного или отрицательного. The article deals with Chinese phraseology, which is characterised by a large number of semantic meanings and functional features. Therefore, phraseological units are widely used as an important means of speech expression in Chinese. The perspective of the research is to analyse the emotional colouring of Chinese gender-marked phraseological expressions, in particular the difference of the emotional and evaluative meaning – positive or negative.
Опис
Ключові слова
китайська мова, стилістично-емоційна забарвленість, фразеологізми, семантичні значення, гендерні стереотипи, китайский язык, стилистически-эмоциональная окрашенность, фразеологизмы, семантические значения, гендерные стереотипы, сhines, stylistically-emotional coloring, phraseology, semantic meanings, gender stereotypes
Цитування
Сєкіна Н. Д. Стилістично-емоційна забарвленість гендерно маркованих фразеологізмів / Н. Д. Сєкіна // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 19–20.