Роль мотивації і способи її посилення при навчанні турецької мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто мотивацію, яка характеризується інтересом учнів до предмета, їх бажанням та готовністю його вивчати. Інтерес допомагає зосередити увагу, покращує враження, отримані під час уроку, стимулює повторення вивченого матеріалу, а також збагачує позамовні знання учнів. Мотивація є частиною суб‘єктивного світу учня, тому формування стійкого рівня мотивації навчання зобов'язує викладача підбирати відповідні навчальні матеріали, які представляли б собою комунікативну, лінгвопізнавальну та інструментальну мотиваційну цінність, носили творчий характер, стимулювали розумову активність, сприяли поглибленню і розширенню сфери пізнавальної діяльності учнів. В статье рассмотрена мотивация, которая характеризуется интересом учащихся к предмету, их желанием и готовностью его изучать. Интерес помогает сосредоточить внимание, улучшает впечатления, полученные во время урока, стимулирует повторение изученного материала, а также обогащает внеязыковые знания учащихся. Мотивация является частью субъективного мира ученика, поэтому формирование устойчивого уровня мотивации учения обязывает преподавателя подбирать соответствующие учебные материалы, которые представляли бы собой коммуникативную, лингвопознавательную и инструментальную мотивационную ценность, носили творческий характер, стимулировали умственную активность, способствовали углублению и расширению сферы познавательной деятельности учащихся. The article deals with motivation, which is characterised by students' interest in the subject, their willingness and readiness to learn it. Interest helps to concentrate attention, improves impressions gained during the lesson, stimulates repetition of the studied material, and enriches students' extralinguistic knowledge. Motivation is a part of the student's subjective world, therefore the formation of a sustainable level of learning motivation obliges the teacher to select appropriate teaching materials that would represent communicative, linguistic-cognitive and instrumental motivational value, have a creative character, stimulate mental activity, contribute to deepening and widening the scope of cognitive activity of students.
Опис
Ключові слова
турецька мова, мотивація, студентськi роботи, турецкий язык, мотивация, студенческие работы, Turkish, motivation, student work
Цитування
Зубашенко А. О. Роль мотивації і способи її посилення при навчанні турецької мови / А. О. Зубашенко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 126–128.