Теорія та практика неформальної освіти соціальних працівників за проєктним підходом

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
Проведена робота з реалізації проєкту підтвердила припущення про те, що навчання соціальних працівників за проєктом потрібно було організовувати на теоретичних основах: проєктному підході як системотвірному для відбору інших підходів (проблемно-орієнтованого, клієнто-орієнтованого, прагматичного, родиноцентричного, андрогогічного, компетентнісного, міждисциплінарного, ресурсного). Проведена работа по реализации проекту подтвердила предположение о том, что обучение социальных работников по проекту нужно было организовывать на теоретических основах: проектном подходе как системообразующем для отбора других подходов (проблемно-ориентованого, клиенто-ориентированного, прагматического, андрогогичного, компетентностного, междисциплинарного, ресурсного). Training of social workers on the project must be organized on a theoretical basis: design approach as a backbone for the selection of other approaches (problem-oriented, client-oriented, pragmatic, native-centered, androgynous, competence, interdisciplinary, resource).
Опис
Ключові слова
неформальна освіта, соціальні працівники, проєктний підхід, неформальное образование, социальные работники, проектный подход, non-formal education, social workers, project approach
Цитування
Трубавіна І. М. Теорія та практика неформальної освіти соціальних працівників за проєктним підходом / І. М. Трубавіна, Л. Г. Цибулько // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 197–202.