Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4990
Title: Теорія та практика неформальної освіти соціальних працівників за проєктним підходом
Other Titles: Теория и практика неформального образования социальных работников за проектным подходом
Theory and practice of non-formal education of social workers according to the project approach
Authors: Трубавіна, І. М.
Цибулько, Л. Г.
Трубавина, И. М.
Цибулько, Л. Г.
Trubavina, I.
Tsybulko, L.
Keywords: неформальна освіта
соціальні працівники
проєктний підхід
неформальное образование
социальные работники
проектный подход
non-formal education
social workers
project approach
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Citation: Трубавіна І. М. Теорія та практика неформальної освіти соціальних працівників за проєктним підходом / І. М. Трубавіна, Л. Г. Цибулько // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 197–202.
Abstract: Проведена робота з реалізації проєкту підтвердила припущення про те, що навчання соціальних працівників за проєктом потрібно було організовувати на теоретичних основах: проєктному підході як системотвірному для відбору інших підходів (проблемно-орієнтованого, клієнто-орієнтованого, прагматичного, родиноцентричного, андрогогічного, компетентнісного, міждисциплінарного, ресурсного). Проведена работа по реализации проекту подтвердила предположение о том, что обучение социальных работников по проекту нужно было организовывать на теоретических основах: проектном подходе как системообразующем для отбора других подходов (проблемно-ориентованого, клиенто-ориентированного, прагматического, андрогогичного, компетентностного, междисциплинарного, ресурсного). Training of social workers on the project must be organized on a theoretical basis: design approach as a backbone for the selection of other approaches (problem-oriented, client-oriented, pragmatic, native-centered, androgynous, competence, interdisciplinary, resource).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4990
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.