Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4987
Title: Значення масових відкритих онлайн-курсів при вивченні економічних дисциплін у системі неформальної освіти дорослих
Other Titles: Значение массовых открытых онлайн-курсов при изучении экономических дисциплин в системе неформального образования взрослых
The value of mass open online courses in the study of economic disciplines in the system of non-formal adult education
Authors: Сотніков, Д. В.
Keywords: онлайн-курси
вивчення економічних дисциплін
неформальна освіта
освіта дорослих
аспірантські роботи
онлайн-курсы
изучение экономических дисциплин
неформальное образование
образование взрослых
аспирантские работы
online courses
economic studies
non-formal education
adult education
postgraduate work
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Citation: Сотніков Д. В. Значення масових відкритих онлайн-курсів при вивченні економічних дисциплін у системі неформальної освіти дорослих / Д. В. Сотніков // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 177–183.
Abstract: Істотні соціально-економічні перетворення та дисбаланс на ринку праці (пропозиція праці перевищує її попит) актуалізувавали в Україні проблеми формування та структуризації знань, що повністю задовольняють потреби держави та прагнення суспільства до безперервного інтелектуального і професійного розвитку через реалізацію індивідуальних здібностей. Существенные социально-экономические преобразования и дисбаланс на рынке труда (предложение труда превышает ее спрос) актуализувавалы в Украине проблемы формирования и структурирования знаний, полностью удовлетворяющих потребности государства и стремление общества к непрерывному интеллектуального и профессионального развития через реализацию индивидуальных способностей. Significant socio-economic transformations and imbalances in the labor market (labor supply exceeds demand) have highlighted in Ukraine the problems of formation and structuring of knowledge that fully meet the needs of the state and society's desire for continuous intellectual and professional development through the realization of individual abilities.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4987
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.