Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4986
Title: ІКТ в освіті дорослих
Other Titles: ИКТ в образовании взрослых
ICT in adult education
Authors: Прокопенко, А. І.
Доценко, С. О.
Прокопенко, А. И.
Доценко, С. А.
Prokopenko, А.
Dotsenko, S.
Keywords: науково-технічний прогрес
Інформаційно-комунікаційні технології
навчання дорослих
научно-технический прогресс
информационно-коммуникационные технологии
обучение взрослых
scientific and technological progress
Information and communications technology
adult education
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Citation: Прокопенко А. І. ІКТ в освіті дорослих / А. І. Прокопенко, С. О. Доценко // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 151–155.
Abstract: Економічний розвиток країн багато в чому залежить від того, наскільки швидко та ефективно досягнення науково-технічного прогресу впроваджуються у виробництво. Основним фактором, що визначає результативність цього процесу, є рівень освіти працівників. У зв‘язку з цим в умовах зародження в економіці VI технологічного укладу освіта дорослих стає все більш актуальною, оскільки вона надає людині можливість розширювати запас своїх знань; сприяє скороченню відстані у світогляді представників різних поколінь; дає можливості підвищувати свою кваліфікацію тощо. Экономическое развитие стран во многом зависит от того, насколько быстро и эффективно достижения научно-технического прогресса внедряются в производство. Основным фактором, определяющим результативность этого процесса, является уровень образования работников. В связи с этим в условиях зарождения в экономике VI технологического уклада образование взрослых становится все более актуальной, поскольку она предоставляет человеку возможность расширять запас своих знаний; способствует сокращению расстояния в мировоззрении представителей разных поколений; позволяет повышать свою квалификацию и тому подобное. The economic development of countries largely depends on how quickly and effectively the achievements of scientific and technological progress are implemented in production. The main factor that determines the effectiveness of this process is the level of education of employees. In this regard, in the context of the emergence in the economy of the VI technological way of life, adult education is becoming increasingly important, as it gives a person the opportunity to expand their knowledge; contributes to reducing the distance in the worldview of different generations; gives opportunities to improve their skills, etc.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4986
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологійItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.