Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4967
Title: Форми виховної роботи класного керівника в закладах загальної середньої освіти
Other Titles: Формы воспитательной работы классного руководителя в учреждениях общего среднего образования
Forms of educational work of the class teacher in the institutions of general secondary education
Authors: Башкір, О. І.
Собченко, Т. М.
Цапко, А. М.
Keywords: виховна робота
класний керівник
заклад освіти
затребуваний
форма
воспитательная работа
классный руководитель
учебное заведение
востребованный
educational work
class teacher
educational institution
popular
form
Issue Date: 2020
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Башкір О. І. Форми виховної роботи класного керівника в закладах загальної середньої освіти / О. І. Башкір, Т. М. Собченко, А. М. Цапко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Гельветика, 2020. – Вип. 68, т. 1. – С. 50–54.
Abstract: У статті наголошено на важливості виховної роботи класних керівників у закладах загальної середньої освіти, спрямованої на формування успішної особистості з високими моральними цінностями, здатної до активної соціалізації, самореалізації в умовах сучасних викликів, швидкої адаптації та постійного самовдосконалення. У статті викладено зміст та результати пілотного дослідження, проведеного співробітниками кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, присвяченого визначенню місця виховної роботи в закладах загальної середньої освіти та підготовці майбутніх фахівців у цій галузі у вищих навчальних закладах. Опитування вчителів зі 150 класів у закладах загальної середньої освіти Житомирської, Полтавської та Харківської областей показує, що школи мають бути безпосередньо залучені до виховної роботи (74%). Навчальний процес повинен бути невід’ємною частиною всього навчального процесу (72%), тобто бути наскрізним. Виявлено позитивне ставлення учнів до виховної діяльності, що підтверджується відповідями класних керівників (74%), що переконує тенденцію домінування необхідності проведення класних годин у контексті спеціально організованої виховної роботи. У результаті аналізу недоліків психолого-педагогічної підготовки в навчальних закладах класним керівникам було запропоновано такі заходи: ознайомити учнів із сучасними формами організації виховної роботи; включити актуальні теми до лекційного курсу психолого-педагогічних дисциплін (психологічна стійкість класних керівників; організація профорієнтаційної роботи, виховна робота в інклюзивному середовищі, розумне суспільство); збільшити тривалість педагогічної практики; організовувати зустрічі з досвідченими педагогами та психологами; проводити семінари та практичні заняття з використанням сучасних інтерактивних технологій тощо. Найпопулярніші форми виховної роботи класних керівників з учнями включають розважальну, демонстраційну, комунікативну, пізнавальну динамічно-статистичну, інтелектуальну та предметну форми. У статті доведено, що реалізувати це все можна лише в умовах спеціально організованої виховної роботи в освітньому процесі школи, що ще раз доводить важливість класного керівника в організації виховного процесу сучасного закладу загальної середньої освіти. В статье отмечена важность воспитательной работы классных руководителей в учреждениях общего среднего образования, направленной на формирование успешной личности с высокими нравственными ценностями, способной к активной социализации, самореализации в условиях современных вызовов, быстрой адаптации и постоянного самосовершенствования. В статье изложено содержание и результаты пилотного исследования, проведенного сотрудниками кафедры общей педагогики и педагогики высшей школы Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды, посвященного определению места воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования и подготовке будущих специалистов в этой области в высших учебных заведениях. Опрос учителей из 150 классов в учреждениях общего среднего образования Житомирской, Полтавской и Харьковской областей показывает, что школы должны быть непосредственно вовлечены в воспитательной работы (74%). Учебный процесс должен быть неотъемлемой частью всего учебного процесса (72%), то есть быть сквозным. Выявлено положительное отношение учащихся к воспитательной деятельности, что подтверждается ответами классных руководителей (74%), что убеждает тенденцию доминирования необходимости проведения классных часов в контексте специально организованной воспитательной работы. В результате анализа недостатков психолого-педагогической подготовки в учебных заведениях классным руководителям были предложены следующие мероприятия: познакомить учащихся с современными формами организации воспитательной работы; включить актуальные темы для лекционного курса психолого-педагогических дисциплин (психологическая устойчивость классных руководителей; организация профориентационной работы, воспитательная работа в инклюзивном среде, разумное общество) увеличить продолжительность педагогической практики; организовывать встречи с опытными педагогами и психологами; проводить семинары и практические занятия с использованием современных интерактивных технологий. Самые популярные формы воспитательной работы классных руководителей с учащимися включают развлекательную, демонстрационную, коммуникативную, познавательную динамично-статистическую, интеллектуальную и предметную формы. В статье доказано, что реализовать это можно только в условиях специально организованной воспитательной работы в образовательном процессе школы, что еще раз доказывает важность классного руководителя в организации воспитательного процесса современного учреждения общего среднего образования. The article stresses on the importance of class teachers’ educational work at the institutions of general secondary education, aimed at forming a successful personality with high moral values, capable of active socializing, self-realizing under the conditions of modern challenges, quick adapting and constant selfimproving. The article outlines the content and results of the pilot research conducted by the staff of the Department of General Pedagogy and Pedagogy of High School of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University devoted to the determination of the place of educational work at institutions of general secondary education and future specialists’ training in this field at higher educational institutions. A survey of 150 class teachers in institutions of general secondary education in Zhytomyr, Poltava and Kharkiv regions shows that schools have to be directly involved in educational work (74%). The educational process must be an integral part of the entire learning process (72%), i.e. to be cross-cutting. Students’ positive attitude towards educational activities has been revealed, which is proved by class teachers’ answers (74%), it convinces of the tendency of dominating necessity of class hours in the context of specially organized educational work. Analyzing the drawbacks of psychological and pedagogical training in educational institutions, class teachers have been suggested the following activities: to familiarize students with modern forms of educational work organization; to include pressing topics into the lecture course of psychological and pedagogical disciplines (class teachers’ psychological fortitude; organization of vocational guidance work, educational work in inclusive environment, smart-society; increase the duration of pedagogical practice; conduct seminars and practical classes using modern interactive technologies, etc.). The most popular forms of class teachers’ educational work with the students include entertaining, demonstration, communicative, cognitive dynamic-statistical, intellectual and subject ones. The article proves that all this can be done only in the conditions of specially organized educational work in the educational process of the school, which once again proves the importance of the class leader in the organization of the educational process of a modern institution of general secondary education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4967
ISSN: 1992-5786
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.