З ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми похилого віку в умовах дистанційного проведення занять; розкрито методику проведення семінарського заняття під час проходження науковопедагогічної практики в закладі вищої освіти; узагальнено результати опитування першокурсників щодо переваг і недоліків дистанційних занять. В статье рассмотрены особенности подготовки будущих социальных работников к работе с пожилыми людьми в условиях дистанционного проведения занятий; раскрыта методика проведения семинарского занятия во время прохождения научно-педагогической практики в учреждении высшего образования; обобщены результаты опроса первокурсников о преимуществах и недостатках дистанционных занятий. The article considers the peculiarities of training future social employees to work with the elderly in terms of distance learning; the method of conducting a seminar during the scientific and pedagogical practice in a higher education institution is revealed; the results of the survey are summarized freshmen on the advantages and disadvantages of distance learning.
Опис
Ключові слова
підготовка, дистанційне семінарське заняття, інтерактивні методики, майбутні соціальні працівники, соціальна робота, магістерські роботи, подготовка, дистанционное семинарское занятие, интерактивные методики, будущие социальные работники, социальная работа, магистерские работы, training, distance seminar, interactive methods, future social workers, social work, master's work
Цитування
Тепляк А. М. З досвіду підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми похилого віку / А. М.Тепляк // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 96–101.