Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4951
Title: Європейські моделі неперервної освіти вчителів
Other Titles: Европейские модели непрерывного образования учителей
European models of continuing teacher education
Authors: Коваленко, О. А.
Коваленко, Л. М.
Keywords: підвищення кваліфікації
сучасні педагоги
неперервна освіта
повышение квалификации
современные педагоги
непрерывное образование
advanced training
modern teachers
continuing education
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Citation: Коваленко О. А. Європейські моделі неперервної освіти вчителів / О. А. Коваленко, Л. М. Коваленко // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 319–323.
Abstract: На сучасному етапі розвитку неперервної системи освіти дорослих в Україні та європейських країнах відбуваються зміни в змісті, формах і технологіях підвищення кваліфікації. Одним з критеріїв оцінки професійної діяльності вчителя є рівень його кваліфікації. Суспільству необхідний новий педагог –мобільний, здатний швидко і нестандартно мислити, оперативно реагувати на зміни в суспільстві, який може приймати самостійні рішення та нести за них відповідальність. На современном этапе развития непрерывной системы образования взрослых в Украине и европейских странах происходят изменения в содержании, формах и технологиях повышения квалификации. Одним из критериев оценки профессиональной деятельности учителя является уровень его квалификации. Обществу необходим новый педагог – мобильный, способен быстро и нестандартно мыслить, оперативно реагировать на изменения в обществе, который может принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. At the present stage of development of the continuous system of adult education in Ukraine and European countries there are changes in the content, forms and technologies of advanced training. One of the criteria for assessing the professional activity of a teacher is the level of his qualification. Society needs a new teacher - mobile, able to think quickly and unconventionally, respond quickly to changes in society, who can make independent decisions and be responsible for them.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4951
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовленняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.