Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4950
Title: ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ КАНАЛУ YOU TUBE У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Other Titles: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ КАНАЛА YOU TUBE В ОБУЧЕННИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
EFFICIENCY OF USING AUTHENTIC VIDEOS OF THE YOU TUBE CHANNEL IN TEACHING ENGLISH
Authors: Щебликіна, Т. А.
Погорєлов, М. М.
Dragica, Lukin
Keywords: англійська мова
автентичність
технічні засоби навчання
онлайн матеріали
английская речь
автентичность
технические средства обучения
онлайн материалы
English
authenticity
technical training
online materials
You Tube
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський торговельно-економічного коледж Київського національного торговельно-економічного університеу; вид-во "Goodprint"
Citation: Щебликіна Т. А. Ефективність використання автентичних відеоматеріалів каналу You Tube у навчанні англійській мові / Т. А. Щебликіна, М. М. Погорєлов, Dragica Lukin // Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків, Харків, 29-30 трав. 2019 р. ; | Харків. торгов-економ. коледж Київ. нац. торгов.-економ. ун-ту [та ін.] ; [за заг. ред. Л. О. Радченко]. – Харків : Goodprint, 2019. – С. 81–86.
Abstract: Розглянуто застосовання сучасних технічних засобів навчання англійської мови, серед яких особливу роль відіграють автентичні матеріали, зокрема ресурсу каналу You Tube. Доведено важливість врахування принципу автентичності, який є одним із ключових принципів формування комунікативної компетентності. Реалізація його відбувається за трьома аспектами: 1) у відборі автентичних матеріалів; 2) у використанні методики роботи з автентичними матеріалами; 3) у моделюванні автентичного спілкування в навчальному середовищі. Зроблено висновок, що використання автентичних матеріалів каналу YouTube допомагають викладачам поглибити власний досвід та підвищити ефективність проведення практичних занять з англійської мови. Рассмотрено применение современных технических средств обучения английскому языку, среди которых особую роль играют аутентичные материалы, в частности ресурсы канала You Tube. Доказана важность учета принципа аутентичности, который является одним из ключевых принципов формирования коммуникативной компетентности. Реализация его происходит по трем аспектам: 1) в отборе аутентичных материалов; 2) в использовании методики работы с аутентичными материалами; 3) в моделировании аутентичного общения в учебной среде. Сделан вывод, что использование аутентичных материалов канала YouTube помогают преподавателям углубить свой опыт и повысить эффективность проведения практических занятий по английскому языку. The use of modern technical means of teaching English is considered, among which a special role is played by authentic materials, in particular the resource of the You Tube channel. The importance of taking into account the principle of authenticity, which is one of the key principles of formation of communicative competence, is proved. Its implementation takes place in three aspects: 1) in the selection of authentic materials; 2) in the use of methods of working with authentic materials; 3) in modeling authentic communication in the learning environment. It is concluded that the use of authentic materials of the YouTube channel helps teachers to deepen their own experience and increase the effectiveness of practical classes in English.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4950
Appears in Collections:Кафедра англійської мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Щебликіна Т.А. Ефективність використання.pdf389.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.