ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ КАНАЛУ YOU TUBE У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський торговельно-економічного коледж Київського національного торговельно-економічного університеу; вид-во "Goodprint"
Анотація
Розглянуто застосовання сучасних технічних засобів навчання англійської мови, серед яких особливу роль відіграють автентичні матеріали, зокрема ресурсу каналу You Tube. Доведено важливість врахування принципу автентичності, який є одним із ключових принципів формування комунікативної компетентності. Реалізація його відбувається за трьома аспектами: 1) у відборі автентичних матеріалів; 2) у використанні методики роботи з автентичними матеріалами; 3) у моделюванні автентичного спілкування в навчальному середовищі. Зроблено висновок, що використання автентичних матеріалів каналу YouTube допомагають викладачам поглибити власний досвід та підвищити ефективність проведення практичних занять з англійської мови. Рассмотрено применение современных технических средств обучения английскому языку, среди которых особую роль играют аутентичные материалы, в частности ресурсы канала You Tube. Доказана важность учета принципа аутентичности, который является одним из ключевых принципов формирования коммуникативной компетентности. Реализация его происходит по трем аспектам: 1) в отборе аутентичных материалов; 2) в использовании методики работы с аутентичными материалами; 3) в моделировании аутентичного общения в учебной среде. Сделан вывод, что использование аутентичных материалов канала YouTube помогают преподавателям углубить свой опыт и повысить эффективность проведения практических занятий по английскому языку. The use of modern technical means of teaching English is considered, among which a special role is played by authentic materials, in particular the resource of the You Tube channel. The importance of taking into account the principle of authenticity, which is one of the key principles of formation of communicative competence, is proved. Its implementation takes place in three aspects: 1) in the selection of authentic materials; 2) in the use of methods of working with authentic materials; 3) in modeling authentic communication in the learning environment. It is concluded that the use of authentic materials of the YouTube channel helps teachers to deepen their own experience and increase the effectiveness of practical classes in English.
Опис
Ключові слова
англійська мова, автентичність, технічні засоби навчання, онлайн матеріали, английская речь, автентичность, технические средства обучения, онлайн материалы, English, authenticity, technical training, online materials, You Tube
Цитування
Щебликіна Т. А. Ефективність використання автентичних відеоматеріалів каналу You Tube у навчанні англійській мові / Т. А. Щебликіна, М. М. Погорєлов, Dragica Lukin // Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків, Харків, 29-30 трав. 2019 р. ; | Харків. торгов-економ. коледж Київ. нац. торгов.-економ. ун-ту [та ін.] ; [за заг. ред. Л. О. Радченко]. – Харків : Goodprint, 2019. – С. 81–86.