ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті визначено, що формування здатностей до науково-дослідницької діяльності передбачено й у бакалаврській підготовці. Але саме магістерська підготовка забезпечує формування наукового мислення фахівця на методологічному підґрунті, прогностичність наукових ідей, здатність до розуміння та використання сучасних теорій різних наук відповідно до завдань фундаментальних і прикладних досліджень у певній галузі. Конкретизація компетентності дозволяє визначити: здатності до коректного опрацювання наукової літератури, зокрема й іноземною мовою; здатності до формулювання наукових ідей і складання алгоритму їх вирішення наукової проблеми; здатності до самостійної підготовки наукових праць. В статье определено, что формирование способностей к научно-исследовательской деятельности предусмотрено и в бакалаврской подготовке. Но именно магистерская подготовка обеспечивает формирование научного мышления специалиста на методологической почве, прогнозируемость научных идей, способность к пониманию и использованию современных теорий различных наук в соответствии с задачами фундаментальных и прикладных исследований в определенной области. Конкретизация компетентности позволяет определить: способности к корректной обработке научной литературы, в том числе на иностранном языке; способности к формулированию научных идей и составление алгоритма их решения научной проблемы; способности к самостоятельной подготовке научных трудов. The article identifies that the formation of research capabilities is also envisaged in the Bachelor's training. But it is the master's training that provides formation of specialist's scientific thinking on methodological grounds, predictability of scientific ideas, ability to understand and use modern theories of different sciences in accordance with the tasks of fundamental and applied research in a certain field. Concretisation of competence allows to define: ability to correctly process scientific literature, including in a foreign language; ability to formulate scientific ideas and compose an algorithm of their solution of a scientific problem; ability to independently prepare scientific papers.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, науково-дослідницька діяльність, фахова компетентність, підготовка фахівців, социальная работа, научно-исследовательская деятельность, профессиональная компетентность, подготовка специалистов, social work, research activities, professional competence, specialist training
Цитування
Васильєва М. П. До проблеми визначення фахових компетентностей магістра спеціальності "соціальна робота" / М. П. Васильєва // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 8–9.