Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4931
Title: ІНФОГРАФІКА У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Other Titles: ИНФОГРАФИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
INFOGRAPHICS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Authors: Цехмістрова, А. І.
Олефіренко, Н. В.
Keywords: інфографіка
навчання школярів
освітній процес
студентські роботи
инфографика
обучение школьников
образовательный процесс
студенческие работы
infographics
teaching schoolchildren
educational process
student work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Цехмістрова А. І. Інфографіка у освітньому процесі / А. І. Цехмістрова, Н. В. Олефіренко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 117–122.
Abstract: У статті розглянуто візуалізацію навчальної інформації засобами інфографіки, яка вирішує ряд педагогічних завдань: передаються знання і розпізнавання образів, забезпечується образне уявлення знань і навчальних дій, формується і розвивається критичне і візуальне мислення, активізується навчальна і пізнавальна діяльність, забезпечується інтенсифікація навчання, підвищується візуальна грамотність та візуальна культура. У навчанні школярів тематична інфографіка може бути використана як на етапах подання нового матеріалу, так і систематизації вивченого. Застосування інфографіки для візуалізації інформації в навчальному процесі дозволяє представляти складну інформацію в простій формі, допомагає учням засвоювати навчальну інформацію. В статье рассмотрена визуализация учебной информации средствами инфографики, которая решает ряд педагогических задач: передаются знания и распознавания образов, обеспечивается образное представление знаний и учебных действий, формируется и развивается критическое и визуальное мышление, активизируется учебная и познавательная деятельность, обеспечивается интенсификация обучения, повышается визуальная грамотность и визуальная культура. В обучении школьников тематическая инфографика может быть использована как на этапах представления нового материала, так и систематизации изученного. Применение инфографики для визуализации информации в учебном процессе позволяет представлять сложную информацию в простой форме, помогает ученикам усваивать учебную информацию. This article deals with the visualization of educational information by means of infographics, which solves a number of pedagogical tasks: transfer of knowledge and image recognition, providing figurative presentation of knowledge and learning activities, forming and developing critical and visual thinking, intensifying learning and cognitive activity, providing intensification of learning, improving visual literacy and visual culture. Thematic infographics can be used in teaching students both at the stages of presenting new material and systematizing what they have learned. The use of infographics to visualise information in the learning process allows complex information to be presented in a simple form, helping pupils to absorb the learning information.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4931
ISBN: 978-617-7188-30-7
Appears in Collections:Кафедра інформатикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.