Навчальна програма «Оркестр народних інструментів»: 10 років навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститутт модернізації змісту освіти»
Анотація
На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить виховання творчої особистості школяра, важливим засобом якого завжди було колективне музичення. Втім, обсяг уроків музичного мистецтва у сучасній школі не дозваляє здійснювати оркестрове виховання підростаючого покоління повною мірою та на високому рівні. Це завдання має вирішувати робота оркестрових гуртків, що активно діють у системі позашкільної освіти і які охоплюють учнів молодшого та старшого шкільного віку.. Створення навчальної програми обумовлено необхідністю формування та розвитку творчої особистості учня, його інтересу до оркестрової творчості на прикладі оркестру народних інструментів. Навчальна програма реалізується у гуртку художньо-естетичного напряму інструментального профілю та спрямована на вихованців віком від 6 до 17 років. Сегодня к числу наиболее актуальных вопросов образования относится воспитание личности школьника, важным средством которого всегда было коллективное музицирование. Объем уроков музыкального искусства в современной школе не дозваляе осуществлять оркестровое воспитания подрастающего поколения в полной мере и на высоком уровне. Эту задачу должна решать работа оркестровых кружков, активно действующих в системе внешкольного образования и кохватывающих учащихся младшего и старшего школьного возраста. Создание учебной программы обусловлено необходимостью формирования и развития личности ученика, его интереса к оркестровой творчества на примере оркестра народных инструментов. Учебная программа реализуется в кружке художественно-эстетического направления инструментального профиля и направлена ​​на воспитанников в возрасте от 6 до 17 лет. Today, one of the most pressing issues of education is upbringing the personality of the student, an important means of which has always been collective music making. The volume of music lessons in modern school is not allowed to carry out orchestral education of the younger generation fully and at a high level. This task should be solved by work orchestral circles, actively operating in the out-of-school education system and involving students of primary and senior school age. The creation of the curriculum is due to the need to form and development of the student's personality, his interest in orchestral creativity. The curriculum is implemented in the circle of artistic and aesthetic and is aimed at pupils aged 6 up to 17 years old.
Опис
Ключові слова
оркестр народних інструментів, оркестрові гуртки, позашкільна освіта, музичне виховання, оркестр народных инструментов, оркестровые кружки, внешкольное образование, музыкальное воспитание, orchestra of folk instruments, orchestral groups, extracurricular education, music education
Цитування
Жуков В. П. Навчальна програма «Оркестр народних інструментів»: 10 років навчання / В. П. Жуков, В. М. Будьонний ; М-во освіти і науки України ; ДНУ «Ін-т модернізації змісту освіти» ; від. освіти Люботин. міськради Харків. обл. – Харків : ВОЛМР, 2021. – 48 с.