ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СІМ’Ї ДИТИНИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
Доведено, що одним із методів психологічної реабілітації сім’ї, яка виховує дитину з інтелектуальними порушеннями можна по праву вважати арт-терапію. Актуальність та практична значущість проблеми надання психологічної реабілітаційної допомоги сім’ям, де виховуються дитина з інтелектуальними порушеннями обумовила вибір теми наукової розвідки. Психологічну реабілітацію батьків можна розглядати як систему заходів, спрямованих на зниження емоційного дискомфорту в зв'язку з захворюванням дитини, зміцнення впевненості батьків у можливостях дитини та встановлення адекватних батьківсько-дитячих відносин і стилів сімейного виховання. Доказано, что одним из методов психологической реабилитации семьи, воспитывающей ребенка с интеллектуальными нарушениями можно по праву считать арт-терапию. Актуальность и практическая значимость проблемы оказания психологической реабилитационной помощи семьям, где воспитывается ребенок с интеллектуальными нарушениями обусловила выбор темы научного исследования. Психологическую реабилитацию родителей можно рассматривать как систему мероприятий, направленных на снижение эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием ребенка, укрепление уверенности родителей в возможностях ребенка и установления адекватных родительско-детских отношений и стилей семейного воспитания. It is proved that one of the methods of psychological rehabilitation of a family raising a child with intellectual disabilities can rightfully be considered art therapy. The topicality and practical importance of the problem of psychological rehabilitation assistance to families where a child with intellectual disabilities is brought up determined the choice of the research theme. Psychological rehabilitation of parents can be considered as a system of measures aimed at decrease of the emotional discomfort in connection with the child's illness, strengthening of the parents' confidence in the child's abilities and establishment of adequate parent-child relationships and styles of family upbringing.
Опис
Ключові слова
арт-терапія, психологічна реабілітація, дитина з інтелектуальними порушеннями, діти з особливими потребами, корекційні роботи, магістерські роботи, арт-терапия, психологическая реабилитация, ребенок с интелектуальными нарушениями, дети с особыми потребностями, коррекционные работы, магистерские работы, art therapy, psychological rehabilitation, a child with intellectual disabilities, children with special needs, corrective work, master's work
Цитування
Сердюченко Т. С. Застосування арт-терапії у процесі психологічної реабілітації сім'ї дитини з інтелектуальними порушеннями / Т. С. Сердюченко // Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 22 трав. 2020 р. / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця [та ін.]. – Харків, 2020. – С. 38–41.