ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто організацію науково-дослідної діяльності старшокласників (учнів 10–11-х класів) загальноосвітньої школи на уроках фізики. Науково-дослідна діяльність може здійснюватися на різних рівнях і реалізується різними методами навчання. Основним засобом організації різних видів науково-дослідної діяльності є завдання, які активізують пізнавальну діяльність. В ході вирішення дослідницьких завдань формуються дослідницькі вміння (дослідницька компетентність) учнів. В організації науково-дослідної діяльності велике значення має відбір навчального матеріалу для всіх досліджень, який повинен строго відповідати основним принципам дидактики: науковості, систематичності, послідовності, доступності, наочності, індивідуальному підходу до учнів в умовах колективної роботи, розвивального навчання, зв'язку теорії з практикою. Науково-дослідна діяльність учнів багатогранна і може бути організована на будь-якому етапі навчання фізики: при вивченні фізичної теорії; при вирішенні завдань; при проведенні демонстраційного експерименту; при виконанні лабораторних робіт. В статье рассмотрена организация научно-исследовательской деятельности старшеклассников (учащихся 10–11-х классов) общеобразовательной школы на уроках физики. Научно-исследовательская деятельность может осуществляться на разных уровнях и реализуется различными методами обучения. Основным средством организации различных видов научно-исследовательской деятельности есть задачи, которые активизируют познавательную деятельность. В ходе решения исследовательских задач формируются исследовательские умения (исследовательская компетентность) учащихся. В организации научно-исследовательской деятельности большое значение имеет отбор учебного материала для всех исследований, который должен строго соответствовать основным принципам дидактики: научности, систематичности, последовательности, доступности, наглядности, индивидуальному подходу к учащимся в условиях коллективной работы, развивающего обучения, связи теории с практикой. Научно-исследовательская деятельность учащихся многогранна и может быть организована на любом этапе обучения физике: при изучении физической теории; при решении задач; при проведении демонстрационного эксперимента; при выполнении лабораторных работ. The article deals with the organization of research activities of high school students (students of 10–11th grades) of a secondary school in physics classes. Research activities can be carried out at different levels and are implemented by different teaching methods. The main means of organizing different types of research activities are tasks that activate cognitive activity. Research tasks form the research skills (research competence) of students. In the organisation of research activities, the selection of teaching material for all research is of great importance and should strictly comply with the basic principles of didactics: scientificity, systematicity, consistency, accessibility, visualization, individual approach to students in teamwork, developmental learning, connection between theory and practice. Research activity of students is multifaceted and can be organised at any stage of physics education: when studying physical theory; when solving problems; when carrying out a demonstration experiment; when performing laboratory work.
Опис
Ключові слова
науково-дослідна діяльність, вивчення фізики, навчальні заклади, студентські роботи, научно-исследовательская деятельность, изучение физики, образовательные учреждения, студенческие работы, research activities, study of physics, schools, student work
Цитування
Капустинська Т. Ф. Організація науково-дослідної діяльності старшокласників на уроках фізики / Т. Ф. Капустинська // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип.19. – С. 47–52.