SMART НАВЧАННЯ ЯК МАЙБУТНЄ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута SMART-освіта, яка розуміється як об’єднання навчальних закладів, професорсько-викладацького складу та вчительства для здійснення спільної освітньої діяльності в Інтернеті, як поєднання навчального контенту з усього світу та надання доступу до нього будь-якому школяреві або студентові, як використання розумних пристроїв для покращення якості освіти та швидкої реакції системи освіти на потреби тих, хто навчається. В статье рассмотрено SMART-образование, которое воспринимается как объединение учебных заведений, профессорско-преподавательского состава и учителей для осуществления совместной образовательной деятельности в Интернете, как сочетание учебного контента со всего мира и предоставление доступа к нему любому школьнику или студенту, как использование умных устройств для улучшения качества образования и быстрой реакции системы образования на потребности учащихся. The article examines SMART education, which is perceived as bringing together educational institutions, faculty and teachers to implement collaborative educational activities on the Internet, combining learning content from around the world and making it available to any student or pupil, using smart devices to improve the quality of education and making the education system respond quickly to students' needs.
Опис
Ключові слова
SMART-технологіі, SMART-освіта, індивідуальний підхід, SMART-технологии, SMART-образование, индивидуальный подход, SMART-technologies, SMART education, individual approach
Цитування
Греков М. О. SMART навчання як майбутнє освіти / М. О. Греков, Н. В. Олефіренко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 46–47.