ПОНЯТТЯ «ВЕЛИЧИНА» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто поняття «величина». У процесі вивчення величин учні повинні: отримати конкретні уявлення про ці величини; ознайомитися з одиницями їх вимірювання; опанувати уміннями вимірювати величини; навчитися подавати результати вимірювання в різних одиницях; знати співвідношення між одиницями вимірювання величин і вміти переводити більші одиниці вимірювання у менші, і навпаки; виконувати арифметичні дії над іменованими числами. В статье рассмотрено понятие «величина». В процессе изучения величин ученики должны: получить конкретные представления об этих величинах; ознакомиться с единицами их измерения; овладеть умениями измерять величины; научиться подавать результаты измерения в различных единицах; знать соотношение между единицами измерения величин и уметь переводить более крупные единицы измерения в меньшие, и наоборот; выполнять арифметические действия над именуемыми числами. This article explores the concept of "magnitude". In the course of the study of magnitudes, pupils should: gain a specific understanding of these quantities; become familiar with their units of measurement; learn how to measure quantities; learn how to present the results of measurements in different units; know the relationship between units of measurement and be able to convert larger units into smaller ones, and vice versa; perform arithmetic operations on the numbers being named.
Опис
Ключові слова
величина, математика, одиниці вимірювання, магістерські роботи, математика, единицы измерения, магистерские работы, magnitude, mathematics, measurement units, master's works
Цитування
Єременко А. С. Поняття «Величина» в шкільному курсі математики / А. С. Єременко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 150–153.