Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4872
Title: ПОНЯТТЯ «ВЕЛИЧИНА» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ
Other Titles: ПОНЯТИЕ «ВЕЛИЧИНА» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
THE CONCEPT OF "MAGNITUDE" IN SCHOOL MATHEMATICS
Authors: Єременко, А. С.
Keywords: величина
математика
одиниці вимірювання
магістерські роботи
математика
единицы измерения
магистерские работы
magnitude
mathematics
measurement units
master's works
Issue Date: 14-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Єременко А. С. Поняття «Величина» в шкільному курсі математики / А. С. Єременко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 150–153.
Abstract: В статті розглянуто поняття «величина». У процесі вивчення величин учні повинні: отримати конкретні уявлення про ці величини; ознайомитися з одиницями їх вимірювання; опанувати уміннями вимірювати величини; навчитися подавати результати вимірювання в різних одиницях; знати співвідношення між одиницями вимірювання величин і вміти переводити більші одиниці вимірювання у менші, і навпаки; виконувати арифметичні дії над іменованими числами. В статье рассмотрено понятие «величина». В процессе изучения величин ученики должны: получить конкретные представления об этих величинах; ознакомиться с единицами их измерения; овладеть умениями измерять величины; научиться подавать результаты измерения в различных единицах; знать соотношение между единицами измерения величин и уметь переводить более крупные единицы измерения в меньшие, и наоборот; выполнять арифметические действия над именуемыми числами. This article explores the concept of "magnitude". In the course of the study of magnitudes, pupils should: gain a specific understanding of these quantities; become familiar with their units of measurement; learn how to measure quantities; learn how to present the results of measurements in different units; know the relationship between units of measurement and be able to convert larger units into smaller ones, and vice versa; perform arithmetic operations on the numbers being named.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4872
Appears in Collections:Кафедра математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Єременко А. С. Поняття Величина.pdf863.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.