ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ЯК ПРЕДСТАВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Особливе місце серед студентства посідає група майбутніх учителів історії. Такий статус пояснюється важливістю проблем, які мають вирішувати майбутні вчителі у своїй щоденній праці. Організація навчально-виховного процесу в педагогічному університеті має бути спрямована на виховання майбутніх учителів історії як інтелігентів, представників національної еліти, відповідальних за втілення в життя національної ідеї. Особенное место среди студенчества занимает группа будущих учителей истории. Такой статус объясняется важностью проблем, которые они должны решать в своей повседневной работе. Организация учебно-воспитательного процесса в педагогическом университете должна быть направлена на воспитание будущих учителей истории как интеллигентов, представителей национальной элиты, ответственных за реализацию в жизнь национальной идеи. A special place among students is a group of future history teachers. This status is due to the importance of the problems that they must solve in their daily work. The organization of the educational process at the pedagogical University should be directed to the education of future history teachers as intellectuals representatives of the national elite, responsible for the implementation of the national idea.
Опис
Ключові слова
історія, історична освіта, майбутні вчителі історії, история, историческое образование, будущие учителя истории, history, history education, future history teacher
Цитування
Яковенко Г. Г. Формування майбутнього учителя історії як представника національної еліти / Г. Г. Яковенко // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Харків. обласн. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНАДУ, 2009. – С. 76–80.