Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4853
Title: ВИКОРИСТАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ: ДОСВІД ПАЛЕСТИНИ
Other Titles: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ: ОПЫТ ПАЛЕСТИНЫ
USE OF SMART TECHNOLOGIES IN STUDY MATHEMATICS: THE EXPERIENCE OF PALESTINE
Authors: Халілі, А.
Халили, А.
Khalili, A.
Keywords: SMART-освіта
SMART-технології
інформаційні ресурси
математична освіта
Палестина
студентські роботи
SMART-образование
SMART-технологии
информационные ресурсы
математическое образование
Палестина
студенческие работы
SMART education
SMART-technologies
information resources
mathematical education
Palestine
student works
Issue Date: 14-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Халілі Ахмед. Використання SMART-технологій при вивченні математики: досвід Палестини / Ахмед Халілі // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 112 –113.
Abstract: В статті розглянуто SMART-освіту як навчальний процес з використанням технологічних інновацій та Інтернету, який надає учасникам освітнього процесу можливість придбання професійних компетентностей на основі системного багатовимірного бачення з урахуванням безперервного оновлення змісту. Перехід до SMART-технологій формує нові вимоги до педагогічних працівників: педагоги мають бути не тільки добре обізнаними у своїй професійній діяльності, а й мати широкий світогляд, світосприйняття, вміти використовувати різні технології для роботи як з інформаційними ресурсами, так і з учнями. Палестинці вважають розвиток технології важливим інструментом їхнього виживання, пом’якшуючи їх щоденні труднощі, сприяючи надзвичайним ситуаціям, доводять справедливість використання SMART-технологій серед учнів базової середньої школи. В статье рассмотрено SMART-образование как учебный процесс с использованием технологических инноваций и Интернета, который предоставляет участникам образовательного процесса возможность приобретения профессиональных компетенций на основе системного многомерного видения с учетом непрерывного обновления содержания. Переход к SMART-технологиям формирует новые требования к педагогическим работникам: педагоги должны не только хорошо разбираться в своей профессиональной деятельности, но и иметь широкий кругозор, мировоззрение, уметь использовать различные технологии для работы как с информационными ресурсами, так и с учениками. Палестинцы считают развитие технологии важным инструментом их выживания, смягчая их ежедневные трудности, способствуя чрезвычайным ситуациям, доводят справедливость использования SMART-технологий среди учащихся базовой средней школы. This article describes SMART-education as a learning process using technological innovations and the Internet, which provides participants in the educational process the opportunity to acquire professional competencies based on a systematic multidimensional vision, taking into account the continuous updating of the content. The transition to SMART technology creates new requirements for teachers: teachers must not only be knowledgeable in their profession, but they must also have a broad outlook and worldview and be able to use various technologies to work with both information resources and students. Palestinians consider the development of technology as an important tool for their survival, mitigating their daily difficulties, contributing to emergencies, bringing justice to the use of SMART technology among basic secondary school students.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4853
Appears in Collections:Кафедра математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ахмед Халілі Використання SMART-технологій.pdf515.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.