УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група "Основа"
Анотація
У статті обґрунтовано провідні ідеї наукових засад управління в освіті та його психологічного забезпечення, конкретизовано напрями вдосконалення управління закладом освіти, розкрито навчально-методичне забезпечення управлінської діяльності, діяльності практичного психолога відповідно до вимог освітніх програм зі спеціальностей 073 «Менеджмент», 053 «Психологія», висвітлено можливості застосування сучасних підходів до управління в освіті та його психологічного забезпечення в системі післядипломної освіти. В статье обоснованы ведущие идеи научных основ управления в образовании и его психологического обеспечеяи, конкретизированы направления совершенствования управления учебным заведением, раскрыто учебно-методическое обеспечение управленческой деятельности, деятельности практического психолога в соответствии с требованиями образовательных программ по специальностям 073 «Менеджмент», 053 «Психология», освещены возможности применения современных подходов к управлению в образовании и его психологическому обеспечению в системе последипломного образования. The article author substantiates the leading ideas of scientific principles of management in education and psychological support of it, specifies areas for improving the management of educational institutions, reveals educational and methodical support of managerial activity, activity of practical psychologist in accordance with the requirements of educational programs in specialties 073 "Management", 053 "Psychology", highlights the possibilities of application of modern approaches to management in education and psychological support of it in the system of postgraduate education.
Опис
Ключові слова
післядипломна освіта, підготовка фахівців, перепідготовка фахівхців, последипломное образование, подготовка специалистов, переподготовка специалистов, postgraduate education, training of specialists, advanced training of specialists
Цитування
Гречаник О.Є. Удосконалення підготовки та перепідготовки фахівців у системі післядипломної освіти в контексті модернізації системи освіти України / О.Є.Гречаник // Управління школою. – Харків : Основа, 2020. – № 22-24 (646-648) : Наукові основи управління в освіті та його психологічне забезпечення : спецвипуск. – С.2–17.