Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4849
Title: ОРГАНІЗАЦІЯ ОНЛАЙНОВОЇ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Other Titles: ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙНОВОЙ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ORGANIZATION OF ONLINE VIDEO CONFERENCE IN CONDITIONS DISTANCE LEARNING
Authors: Золотухіна, С. Т.
Яловега, І. Г.
Keywords: відеоконференція
дистанційне навчання
онлайн навчання студентів
видеоконференция
дистанционное обучение
онлайн обучение студентов
video conferencing
distance learning
online student learning
Issue Date: 14-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Золотухіна С. Т. Організація онлайнової відеоконфіренції в умовах дистанційного навчання / С. Т. Золотухіна, І. Г. Яловега // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 147–150.
Abstract: У статті розглянуто організацію процесу навчання в умовах карантину. Це є обов'язковий переход до дистанційної освіти. Якість навчання в умовах дистанційної освіти в певній мірі залежить і від спрямованості етичної культури суб’єктів освітнього процесу. Специфіка спілкування в умовах дистанційного навчання зумовлює певні вимоги до поведінки, зовнішнього вигляду, мовлення, підготовки робочого місця тощо. Визначення чітких правил поведінки суб’єктів освітнього процесу під час онлайнової відеоконференції в умовах дистанційного навчання стає необхідною умовою забезпечення високого рівня освіти. В статье рассмотрена организация процесса обучения в условиях карантина. Это обязательный переход к дистанционному образованию. Качество обучения в условиях дистанционного образования в определенной степени зависит и от направленности этической культуры субъектов образовательного процесса. Специфика общения в условиях дистанционного обучения обусловливает определенные требования к поведению, внешнему виду, речи, подготовки рабочего места и тому подобное. Определение четких правил поведения субъектов образовательного процесса во время онлайновой видеоконференции в условиях дистанционного обучения становится необходимым условием обеспечения высокого уровня образования.The article deals with the organization of training process in quarantine. This is a mandatory transition to distance education. The quality of learning in terms of distance education depends on a certain extent from orientation of ethical culture of subjects of educational process. The specificity of communication in distance learning leads certain requirements for behavior, appearance, broadcasting, workplace preparation, etc. The definition of clear rules of the behavior of subjects of educational process during an online video conferencing in distance learning becomes a prerequisite for ensuring a high level of education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4849
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.