Особливості дослідження рекламного дискурсу

Ескіз недоступний
Дата
2019-11-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто рекламу, рекламний текст, а також рекламний дискурс, який є об’єктом багатьох сучасних мовознавчих досліджень. Серед питань, що знаходяться у центрі уваги українських та зарубіжних дослідників, доцільно виділити лінгвістичні характеристики рекламного дискурсу, а також фонетичні, лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості рекламного тексту. Реклама тісно пов'язана із засобами масової інформації, які виступають в якості носія конкретних рекламних слоганів. В статье рассмотрены реклама, рекламный текст, а также рекламный дискурс, который является объектом многих современных языковедческих исследований. Среди вопросов, которые находятся в центре внимания украинских и зарубежных исследователей, целесообразно выделить лингвистические характеристики рекламного дискурса, а также фонетические, лексические, морфологические, синтаксические особенности рекламного текста. Реклама тесно связана со средствами массовой информации, которые выступают в качестве носителя конкретных рекламных слоганов. The article considers advertising, advertising text, as well as advertising discourse, which is the subject of many modern linguistic studies. Among the issues that are in the center of attention of Ukrainian and foreign researchers, it is advisable to highlight the linguistic characteristics of advertising discourse as well as phonetic, lexical, morphological, syntactic features of advertising text. Advertising is closely linked to the media, which act as a carrier of specific advertising slogans.
Опис
Ключові слова
реклама, дискурс, студентські роботи, студенческие работы, advertising, discourse, student works
Бібліографічний опис
Козубова Н. Особливості дослідження рекламного дискурсу / Н. Козубова // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 43–44.