Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4846
Title: Особистісно зорієнтований підхід до підвищення кваліфікації педагога
Other Titles: Личностно ориентированный подход к повышению квалификации педагога
Personally oriented approach to teacher training
Authors: Хлєбнікова, Т. М.
Хлебникова, Т. Н.
Khlebnikova, Т.
Keywords: формування особистості
підвищення кваліфікації
післядипломна освіта
педагогічна освіта
формирование личности
повышение квалификации
последипломное образование
педагогическое образование
personality formation
postgraduate education
professional development
teacher education
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Citation: Хлєбнікова Т. М. Особистісно зорієнтований підхід до підвищення кваліфікації педагога / Т. М. Хлєбнікова // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 308–314.
Abstract: Формування особистості професіонала за своєю сутністю і змістом є процесом набуття історичного, професійного досвіду, досвіду поведінки і життєдіяльності, а його результативність співвідноситься з рівнем компетентності. Формирования личности профессионала по своей сути и содержанию является процессом приобретения исторического, профессионального опыта, опыта поведения и жизнедеятельности, а его результативность соотносится с уровнем компетентности. The formation of the personality of a professional in its essence and content is the process of acquiring historical, professional experience, experience of behavior and life, and its effectiveness is correlated with the level of competence.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4846
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.