Професійне самовдосконалення керівника закладу освіти як умова підвищення якості освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
Професійне самовдосконалення є важливим напрямом професійної освіти керівника будь-якої сфери, тим більше воно актуальне для керівників сфери освіти, оскільки впливає на якість освіти загалом, і зокрема на якість освітнього процесу, якість підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів, сприяє (також івласним прикладом) розвитку мислення педагогів, їх уяви й інтуїції, здатності до швидкої орієнтації в реальних освітніх системах, умінню передбачати й ефективно діяти в різних ситуаціях, які виникають у процесі управління закладом освіти. Профессиональное самосовершенствование является важным направлением профессионального образования руководителя любой сферы, тем более он актуален для руководителей сферы образования, поскольку влияет на качество образования в целом, и в частности на качество образовательного процесса, качество подготовки педагогических и научно-педагогических кадров, способствует (также и собственным примером ) развитию мышления педагогов, их воображения и интуиции, способности к быстрой ориентации в реальных образовательных системах, умению предвидеть и эффективно действовать в различных ситуациях, возникающих в процессе управления учебным заведением. Professional self-improvement is an important area of ​​professional education of the head of any field, especially it is relevant for leaders of education, as it affects the quality of education in general, and in particular the quality of the educational process, the quality of training of pedagogical and research staff. ) the development of teachers' thinking, their imagination and intuition, the ability to quickly navigate in real educational systems, the ability to anticipate and act effectively in various situations that arise in the management of the educational institution.
Опис
Ключові слова
професійне самовдосконалення, керівники, професійна освіта, освіта, профессиональное самосовершенствование, руководители, профессиональное образование, образование, professional self-improvement, leaders, professional education, education
Цитування
Гречаник О. Є. Професійне самовдосконалення керівника закладу освіти як умова підвищення якості освіти / О. Є. Гречаник // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 261–266.