Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4842
Title: Побудова внутрішньої системи забезпечення якості загальної середньої освіти
Other Titles: Построение внутренней системы обеспечения качества общего среднего образования
Construction of an internal quality assurance system for general secondary education
Authors: Григораш, В. В.
Keywords: якість освіти
загальна середня освіта
освітня діяльність
качество образования
общее среднее образование
образовательная деятельность
the quality of education
general secondary education
educational activities
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Citation: Григораш В. В. Побудова внутрішньої системи забезпечення якості загальної середньої освіти / В. В. Григораш // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 251–255.
Abstract: Нині в Україні виняткового значення набуває проблема якості, що зумовлено проникненням філософії якості в усі сфери життєдіяльності, зокрема освітньої, необхідністю зміни суспільних пріоритетів, глобалізацією міждержавних відносин, інтеграційними процесами, які діють у суспільстві й освіті. У Національній стратегії розвитку освіти в Україні в XXI столітті зроблено акцент на тому, що якість освіти є національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, дотримання міжнародних норм і вимог законодавства України з реалізації права громадян на освіту. Сейчас в Украине исключительное значение приобретает проблема качества, что обусловлено проникновением философии качества во все сферы жизнедеятельности, в том числе образовательной, необходимостью изменения общественных приоритетов, глобализацией межгосударственных отношений, интеграционными процессами, которые действуют в обществе и образовании. В Национальной стратегии развития образования в Украине в XXI веке сделано акцент том, что качество образования является национальным приоритетом и предпосылкой национальной безопасности государства, соблюдения международных норм и требований законодательства Украины по реализации права граждан на образование. Today in Ukraine the problem of quality is of exceptional importance due to the penetration of the philosophy of quality in all spheres of life, including education, the need to change social priorities, globalization of interstate relations, integration processes in society and education. The National Strategy for the Development of Education in Ukraine in the XXI Century emphasizes that the quality of education is a national priority and a prerequisite for national security, compliance with international norms and requirements of Ukrainian legislation on the realization of the right of citizens to education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4842
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.