Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4839
Title: Технологія оцінювання річного плану закладу загальної середньої освіти
Other Titles: Технология оценивания годового плана учреждения общего среднего образования
Technology of evaluation of the annual plan of the institution secondary education
Authors: Черновол-Ткаченко, Р. І.
Черновол-Ткаченко, Р. И.
Chernovol-Tkachenko, R.
Keywords: технологія
цільова спрямованість
план
структура річного плану
керівник
заклад освіти
технология
целевая направленность
план
структура годового плана
руководитель
учебное заведение
technology
target orientation
plan
structure of the annual plan
the head
educational institution
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Черновол-Ткаченко Р. І. Технологія оцінювання річного плану закладу загальної середньої освіти / Р. І. Черновол-Ткаченко // Теорія та практика професійної підготовки менеджерів інноваційного розвитку освіти : матеріали методологіч. семінару / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. М. Хлєбнікової ]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 70–74.
Abstract: У статті розглядається технологія оцінювання річного плану закладу загальної середньої освіти. Технологія – це система методів, засобів і прийомів управління, орієнтованих на якісні зміни в організації. Доцільно обрана технологія оцінювання річного плану забезпечує не поверховий погляд на його зміст, а дозволяє втілити наявність чіткого зв`язку між державним (соціальним) замовленням на освіту і системою оцінювання педагогічної діяльності закладу освіти, своєчасно ліквідувати прогалини у представленому на розгляд проекті. В статье рассматривается технология оценивания годового плана учреждения общего среднего образования. Технология - это система методов, средств и приемов управления, ориентированных на качественные изменения в организации. Целесообразно выбранная технология оценки годового плана обеспечивает не поверхностный взгляд на его содержание, а позволяет воплотить наличие четкой связи между государственным (социальным) заказом на образование и системой оценивания педагогической деятельности учебного заведения, своевременно ликвидировать пробелы в представленном на рассмотрение проекте. The article considers the technology of evaluation of the annual plan of the general secondary education institution. Technology is a system of methods, tools and techniques of management, focused on qualitative changes in the organization. Properly selected technology for evaluating the annual plan does not give a superficial idea of its content, but allows for a clear link between the state (social) order for education and the system of evaluation of pedagogical activities of educational institutions, timely eliminate gaps in the project.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4839
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.