ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК СУЧАСНИЙ ТРЕНД ВЕБ-ДИЗАЙНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто вивчення основ веб-дизайну. Це суттєва змістова складова сучасного шкільного курсу інформатики. Одним із вибіркових модулів навчальної програми з інформатики для учнів 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту) є «Веб-технології». Даний модуль передбачає опанування школярами напрямків та інструментів веб-дизайну, засвоєння основ проектування та верстки веб-сторінок, використання графіки та мультимедіа для веб-середовища, веб-програмування, основ дизайну та просування веб-сайту. Одним із найважливіших напрямків маркетингових комунікацій в Інтернеті світові фахівці вважають формування фірмового стилю підприємств, бренду, корпорації тощо, який включає в себе основну ідею, логотип, фірмові кольори, фірмові шрифти. В статье рассмотрены изучение основ веб-дизайна. Это существенная смысловая составляющая современного школьного курса информатики. Одним из выборочных модулей учебной программы по информатике для учащихся 10–11 классов учреждений общего среднего образования (уровень стандарта) является «Веб-технологии». Данный модуль предусматривает овладение школьниками направлений и инструментов веб-дизайна, усвоение основ проектирования и верстки веб-страниц, использование графики и мультимедиа для веб-среды, веб-программирование, основы дизайна и продвижения сайта. Одним из важнейших направлений маркетинговых коммуникаций в Интернете мировые специалисты считают формирование фирменного стиля предприятий, бренда, компании и т.д., который включает в себя основную идею, логотип, фирменные цвета, фирменные шрифты.The article deals with the study of web design basics. This is a significant content component of a modern school in computer science. One of the sample modules of the curriculum for informatics for students of the 10–11 classes of general secondary education institutions (standard) are web technologies. This module Provides mastering schools and web design tools, assimilation of the basics of design and layout of web pages, graphics and multimedia for web environment, web programming, design basics and website promotion. One of the most important directions of marketing communications on the Internet, specialists consider the formation of a corporate style of enterprises, brands, corporations, etc., which includes a basic idea, logo, corporate colors, branded fonts.
Опис
Ключові слова
фірмовий стиль, веб-технології, веб-дизайн, магістерські роботи, фирменный стиль, веб-технологии, магистерские работы, corporate identity, Web Technology, web design, master's works
Цитування
Михасенко А. О. Фірмовий стиль як сучасний тренд веб-дизайну / А. О. Михасенко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 91–93.