TABLEAU ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ АНАЛІЗУ ДАНИХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто аналіз даних, який включає виконання послідовних дій з інтерпретації зібраних даних, що потребує опанування ефективних програмних засобів, призначених для швидкого одержання зрозумілих, наочних та виважених висновків з великих об’ємів даних різних типів. Одним із таких інструментів є програмний продукт Tableau, висвітлення характеристик якого є метою даної роботи. В статье рассмотрен анализ данных, который включает выполнение последовательных действий по интерпретации собранных данных, что требует освоения эффективных программных средств, предназначенных для быстрого получения понятных, наглядных и взвешенных выводов из больших объемов данных различных типов. Одним из таких инструментов является программный продукт Tableau, освещение характеристик которого является целью данной работы. The article deals with data analysis, which involves performing sequential actions to interpret the collected data, which requires mastering effective software tools designed to quickly obtain clear, clear and weighted conclusions from large amounts of data of various types. One such tool is Tableau, which is the purpose of this paper.
Опис
Ключові слова
аналіз даних, обробка даних, програмні засоби, магістерські роботи, анализ данных, обработка данных, программные средства, магистерские работы, data analysis, data processing, software tools, master's works
Цитування
Гризун Л. Е., Майстрюк І. С. Tableau як ефективний засіб аналізу даних / Л. Е. Гризун, І. С. Майстрюк // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 88–90.