Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4802
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗолотухіна, С. Т.-
dc.contributor.authorПопова, О. В.-
dc.date.accessioned2021-04-20T13:25:27Z-
dc.date.available2021-04-20T13:25:27Z-
dc.date.issued2020-05-14-
dc.identifier.citationЗолотухіна С. Т. Педагогічна підтримка студентів у навчанні математичних дисциплін / С. Т. Золотухіна, О. В. Попова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 56–57.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4802-
dc.description.abstractУ статті розглянута педагогічна підтримка як інноваційна концептуальна ідея яка пов’язана з пошуком можливості практичної реалізації особистісно-орієнтованих підходів в освіті. Як невід’ємна частина цих підходів ідея педагогічної підтримки містить можливість розвитку суб’єктного потенціалу особистості. Організація педагогічної підтримки вимагає вибору способів надання допомоги студентам з боку суб’єктів педагогічного процесу залежно від конкретних цілей оволодіння змістом освіти та у відповідності до їхніх індивідуальних особливостей. В статье рассмотрена педагогическая поддержка как инновационная концептуальная идея связанная с поиском возможности практической реализации личностно-ориентированных подходов в образовании. Как неотъемлемая часть этих подходов идея педагогической поддержки содержит возможность развития субъектного потенциала личности. Организация педагогической поддержки требует выбора способов оказания помощи студентам со стороны субъектов педагогического процесса в зависимости от конкретных целей овладения содержанием образования и в соответствии с их индивидуальными особенностями. The article deals with pedagogical support as an innovative conceptual idea related to the search for the possibility of practical implementation of person-centred approaches in education. As an integral part of these approaches the idea of pedagogical support contains the possibility to develop personality subject potential. The organization of pedagogical support requires the choice of ways to assist students by the subjects of the pedagogical process depending on the specific goals of mastering the content of education and in accordance with their individual characteristics.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна підтримкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectматематичні дисципліниuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчання студентівuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическая поддержкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectматематические дисциплиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectобучение студентовuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical supportuk_UA.UTF-8
dc.subjectmathematical disciplinesuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent traininguk_UA.UTF-8
dc.titleПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІНuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS IN EDUCATION MATHEMATICAL DISCIPLINESuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.