Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4794
Title: Прийоми вираження іронії у творах О. Генрі
Other Titles: Приемы выражения иронии в произведениях О. Генри
Methods of expressing irony in the works of O. Henry
Authors: Дорофієнко, С.
Дорофиенко, С.
Dorofiienko, S.
Keywords: іронія
літературні прийоми
гумор
студентські роботи
ирония
литературные приемы
юмор
студенческие работы
irony
literary techniques
humor
student works
Issue Date: 15-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Дорофієнко С. Прийоми вираження іронії у творах О. Генрі / С. Дорофієнко // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 28–29.
Abstract: У статті розглянуто, що для створення іронічного ефекту в своїх оповіданнях О. Генрі застосовує такі стилістичні прийоми, як оксюморон, гіпербола, метонімія, використання нейтральної лексики і т. д. Іронія, як лінгвістичний феномен являє собою навмисне вираження невідповідності буквального сенсу слова і сенсу, який мається на увазі з метою глузування або жарту. Тобто іронія здатна відбивати широку гаму почуттів і емоцій мовця, як негативних, так і позитивних. В статье рассмотрено, что для создания иронического эффекта в своих рассказах О. Генри применяет такие стилистические приемы, как оксюморон, гипербола, метонимия, использование нейтральной лексики и т. Д. Ирония, как лингвистический феномен представляет собой преднамеренное выражение несоответствия буквального смысла слова и смысла , который имеется в виду с целью насмешки или шутки. То есть ирония способна отражать широкую гамму чувств и эмоций говорящего, как негативных, так и положительных. The article examines how O. Henry uses such stylistic devices as oxymoron, hyperbole, metonymy, the use of neutral vocabulary to create an ironic effect in his stories. Irony as a linguistic phenomenon is the deliberate expression of a discrepancy between the literal meaning of a word and the meaning intended in order to make fun of it. That is, irony is capable of reflecting a wide range of feelings and emotions of the speaker, both negative and positive.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4794
Appears in Collections:Кафедра англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дорофієнко Світлана. Прийоми вираження іронії.pdf426.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.